กรมพลศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/13090/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพลศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพลศึกษา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) , และดำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ด้วยกรมพลศึกษาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา) และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จ็งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องได้รับคุณวุฒิระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกำลังกาย ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทางพลศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานฎี่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ ตรงตามหลักวิชาช่างความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(๒) ตรวจสอบ แก้!ข และกำหนดรายละเอียดชองงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

(๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแชม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(๔) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
๓.!»ว ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝืกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่ผู้ได้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ผู้ที่สนใจไต้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก,การปฏิบัติงาน
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลี อและรวมมื อในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใขัความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม ประมวล จัดทำข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อประกอบ การวางแผนงาน โครงการหรือแนวทางการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๒) สำรวจ รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ศึกษา สรุปจัดทำ รายงาน รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ เพื่อประกอบการวิจัยในการวางแผน การจัดทำ หลักเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๓) รวบรวม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพัฒนานันทนาการ เพื่อประกอบการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ สื่อ จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการและลื่อ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๔) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการพัฒนา เพื่อจัดทำแผนด้านการพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๕) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการล่งเสริม สนับสนุน การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา เพื่อการพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๖) ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ไต้รับมอบหมาย

๓.๔ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการเบื้องด้นแก่หน่วยงานที,เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก เยาวชนและประชาขน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๒)ให้บริการข้อมูล เอกสาร สื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๓) อำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(1) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง และการสำรวจ
(2) ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ถนน งานสาธารณูปโภค และการทดสอบวัสดุ
(3) ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสัญญางานก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง
(4) ความรู้ความสามารถในการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto cad เบื้องต้น


นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่างๆ
(2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น การวิจัยและประเมินผล ผู้นำการออกกำลังการ
(3) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน จัดทำโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพลศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพลศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments