กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/13089/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-38,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ อาคารเชิดขายอมาตยกุล ชั้น ๗ กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี


นักประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิขานิเทศศาสตร์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาบ เพื่อสนับสนุนการบริหาร สำนักงานในด้านต่าง ๆ เข่น งานบริหารทรัพยากร บุคคล งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหาร แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น งานเลขาบุภาร ของผู้บริหาร เข่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัด เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการ ของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม บันทึกและ เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพแสะ บรรลุวัตถประสงค์ของหน่วยงาน ทำเรื่องติดต่อ กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อให้ภารดำเนินงานบรรลุเป๋าหมาย ตามที่กำหนด ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติชอง ที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
  มอบหมาย

  นักประชาสัมพันธ์

  ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมตามโครงการประขาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประขาสัมพันธ์ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สำรวจความคิดเห็นของ ประขาขน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุป ผลเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประขาสัมพันธ์ ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบ การวางแผนการประขาสัมพันธ์และดีดตามผล จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการ ประขาสัมพันธ์และเผยแพร่ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่

  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ อาคารเชิดขายอมาตยกุล ชั้น ๗ กรมประมง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ อาคารเชิดขายอมาตยกุล ชั้น ๗ กรมประมง เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 – 5 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025788567

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments