กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/13142/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น (สวพ.๓) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราซการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที, ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น (สวพ.๓) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13010-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

 ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ


เจ้าพนักงานการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่ง หนังสือ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ เอกสารการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเกษตร

 ปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ์พืช เป็นต้น การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP อินทรีย์ การตรวจร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
 2. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
 3. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์
 4. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
 2. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
 3. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
 4. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
 2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ
 3. ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
 4. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 12 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments