สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/13149/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการมาตรฐาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน

ด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการมาตรฐาน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการมาตรฐาน

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการมาตรฐาน

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการมาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานในโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการกำหนด ด้านการรับรองคุณภาพ และด้านการตรวจติดตามผล ตลอดจนการให้ความรู้ ความคิดเห็น และให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้า ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทางด้านวิชาการมาตรฐานเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อการกำหนดการรับรองและการตรวจติดตามผลตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
  และรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและถือปฏิบัติ
 3. ตรวจสอบและประเมินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ และการรักษามาตรฐานด้านต่างๆให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 4. ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่างๆ การอุทธรณ์
  การร้องเรียน การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการอนุญาตหรือการรับรองเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินงานและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ
 5. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานด้านการมาตรฐานในประเทศ และกำกับดูแลหน่วยงาน
  ด้านการมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานเครือข่าย
 6. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานและการขยายระบบเป็นไปอย่าง
  มีประสิทธิภาพ
 7. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  จัดทำฐานข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ รวมถึงการตอบข้อซักถามทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด เช่น แผนตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ที่ได้รับการรับรอง

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกับทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด
  ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ
 2. ให้บริการข้อมูล เอกสาร ข้อแนะนำทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ
  และผู้สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการมาตรฐาน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3. ความรู้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน

 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. ความรู้ด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
 3. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 12 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments