มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/13148/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย งานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของ กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย การตัดต่อภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ให้นำผลงานมาประกอบการพิจารณา)
 4. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ

นักวิชาการพัสดุ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 2. หากมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 5. มีความพร้อมในการเรียนรู้งานในทุก ๆ ด้าน
 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีจิตในการบริการ
 8. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในผลสำเร็จของงานและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
 9. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 10. สามารถทำงานล่วงเวลาราชการได้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 15 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments