กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13147/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และตำแหน่งนายช่างโยธา

ด้วยกรมล่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเครื่องกล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นายช่างโยธา

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเครื่องกล

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
๒) ได้รับประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล


นายช่างโยธา

 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง
๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาสำรวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างเครื่องกล

ปฏิบัติงานทางช่างเครื่องกลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม บำรุงรักษา ซ่อมแชมแก้!ข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ งานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ และอุปกรณ์ติดตั้ง ทดลอง สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
 3. วิเคราะห์กำหนดแผนการใช้การบำรุงรักษา การสำรองอะไหล่การจัดหาและจำหน่ายแผนผังรายละเอียด การติดตั้งเครื่องตรวจสอบสภาพรถและ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งชิ้น และประหยัดงบประมาณ
 4. จัดทำ ควบคุมงบประมาณ และกำหนด คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จำเป็น ในการใช้งาน เพื่อช่วยในการดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

นายช่างโยธา

ปฏิบัติงานทางช่างโยธาโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น

 1. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการ ของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
 2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียด ของงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 4. ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และ งานซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่
  ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้า ของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างเครื่องกล

 1. มีความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องกล
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีทักษะในการคิดคำนวณข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์ของงาน และการใช้ภาษาภาษาอังกฤษ
 6. มีความสามารถในการสืบเสาะ หาข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน และการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน

นายช่างโยธา

 1. มีความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่ง นายช่างโยธา เกี่ยวกับงานสำรวจงานเขียน แบบ การประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การตรวจงาน ก่อสร้าง กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้าง และปฏิบัติงานก่อสร้าง
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสหกรณ์ และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราขการแผ่นดินระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใซ้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีทักษะในการคิดคำนวณข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลเพื่อ ประโยชน์ของงาน และการใช้ภาษาภาษาอังกฤษ
 6. มีความสามารถในการสืบเสาะ หาข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน และการปรับตัวหรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล และพื้นที่สหกรณ์ (อาคาร ๑ ขั้น ๑) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 – 16 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments