กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/13178/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,นายช่างภาพปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 มี.ค. – 23 มี.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

— ขยายรับสมัครถึง 23 มี.ค. 63 —

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างภาพปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกลฺ หรือ สาขาวิชาช่างเครื่องกลการเกษตร
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบไดัไนระดับเดียวกันในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

นายช่างภาพปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนึยบัตร.วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือน อัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้างการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบ สัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัย ใช้งานได้ มีประสิทธิภาพ
 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้อง ปลอดภัยและ ประหยัดพลังงาน
 5. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการใช้งานของหน่วยงาน
 6. ควบคุม ตรวจสอบ และรับรองผลการตรวจซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AVIONICS)
 7. ควบคุม ตรวจสอบ และรับรองผลการตรวจซ่อมบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือ วิทยาศาสตร์
 8. พิจารณากลั่นกรองและออกแบบคำสั่งเทคนิค เพื่อการปฏิบัติตาม Airworthiness Directive, Service Bulletin ของ FAA, EASA, Aircraft/Engine/Equipment Manufacturer

2. ด้านการวางแผน

 1. วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
 2. วางแผน ควบคุม การบำรุงรักษา การตรวจซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 3. วางแผน จัดเตรียมพัสดุในการขออนุญาตปล่อยบอลลูนตรวจสภาพอากาศ (Radio Sounding Observation : RAOB) วัสดุพลอยได้ กัมมันตะภาพรังสี (Radioactivity) การใช้คลื่นความถี่วิทยุ
 4. วางแผนการตรวจซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AVIONICS) ตาม Aircraft Maintenance Program/lnspection Program
 5. วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติตามคำสั่งเทคนิคต่าง ๆ เช่น Airworthiness Directive,
  Service Bulletin, Engineering Directive, Service Note
 6. วางแผน จัดเตรียมพัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกในการซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน (AVIONICS)

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่ตนมีความรับผิดขอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับ งานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

5. ด้านอื่น ๆ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 2. ประมวลผลและปรับปรุงแกไชแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
 3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
 4. เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุน การปฏิบิตงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แกไขข้อผิดพลาดของคำสั่งเพื่อให้ระบบปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
 6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
 7. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
 8. รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ระบบ เครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของ หน่วยงาน
 9. ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม,เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบ
 10. จัดทำคู,มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง อย่างมี ประสิทธิภาพ
 11. ดำเนินการนืกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล เครื่องยนต์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องบดสารฝนหลวง และอุปกรณ์ต่าง ๆ และงานด้านเครื่องกล ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2. ศึกษาและค้นคว้า ออกแบบเขียนแบบ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะงานด้านเครื่องจักรกล เครื่องกล ยานพาหนะและขนส่ง อุปกรณ์ต่าง ๆ ประมาณราคา การจัดชื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและหน่วยงานภายนอก
  3. จัดทำรายละเอียดฐานข้อมูลการใช้ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องกล เครื่องยนต์ต้นกำลัง เครื่องบดสารฝนหลวง และการใข้พลังงานและนํ้ามันเชื้อเพลิง
  4. ตรวจซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ให้ใซังานได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  5. จัดทำแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่งเครื่องยนต์ต้นกำลัง เครื่องบดสารฝนหลวง อุปกรณ์การปฏิบัติการฝนหลวง รวมทั้งอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
  6. จัดทำรายงานความพร้อมของยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. ด้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  2. ติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แกัไขปัญหาการใช้งาน ชองระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย และจัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  3. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา

  2. ด้านการบริการ

  1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  2. ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

  นายช่างภาพปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1. ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
  2. ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพบันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่าย ภาพวิดิทัศน์ และฟิล์มภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  3. ปฏิบัติงานในเรื่องการตกแต่ง แก้ไขภาพและตรวจสอบความลูกต้องของภาพถ่าย ที่ถ่ายมาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
  4. ปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิล์ม รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิล์มให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์หรืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
  6. ถ่ายภาพต่าง ๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่าง ๆ
  7. จัดทำและวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในวัสดุต่าง ๆ และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำ ไป ใช้เป็นเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ด้านการบริการ

  1. ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วิดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
  2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ ปฏีบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ โดยวิธี การสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้า และความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม ไฟฟ้ากำลัง
  3. ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (Broadcast, Network, Fiber optic, Microwave, Communications และ Data)
  4. ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๖๐๐ คะแนน)

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
  3. ความรู้ความสามารถด้านการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
  4. ความรู้ความสามารถในการสร้าง Mobile Application บน Android และ iOS
  5. ความรู้การเขียนชุดคำสั่งสำหรับระบบงานประยุกต์ด้วยโปรแกรมภาษา เช่น HTML, PHP, ASP, SQL statement
  6. ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
  7. ความรู้ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ประกอบอุปกรณ์ และการจัดการระบบเครือข่าย
  8. ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

  ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดย วิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ยานพาหนะและขนส่ง
  3. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะและขนส่ง
  4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อื่น ๆ

  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

  ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ และอปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  3. ความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารข้อมูล
  4. ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

  นายช่างภาพปฏิบัติงาน

  ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

  1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. ความรู้ทางการถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ องค์ประกอบศิลป็ในการถ่ายภาพ
  3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีทัศน์
  4. ความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เพื่อการปฏิบัติงาน
  5. ความรู้ความสามารถในการบันทึกภาพ ตกแต่ง ตัดต่อ ล้างอัด และขยายภาพแบบต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเก็บ และดูแลรักษาต้นฉบับฟิล์มและข้อมูลภาพ
  6. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการตกแต่ง ปรับสี และการจัดองค์ประกอบ

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. – 23 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

  แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

  Facebook Comments