ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ลิงค์: https://ehenx.com/13180/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ(นักจัดการงานทั่วไป),เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 มี.ค. – 29 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบลัดเลือกบุคคลพลเรือน

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อจ้างปฏิบัติงาน ณ ศรชล.(ส่วนกลาง) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ (นักจัดการงานทั่วไป)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 26 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ (นักจัดการงานทั่วไป)

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word Microsoft
    Excel และ Microsoft PowerPoint) รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าพนักงานธุรการ

  1. ได้รับคุณวุฒิ ตั้งแต่ ม.๖ ปวช. และ ปวส. หรือเทียบเท่า
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word Microsoft
    Excel และ Microsoft PowerPoint) รวมถึงสามารถใช้งาน Internet ได้เป็นอย่างดี

เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี

 ได้รับคุณวุฒิ ตั้งแต่ ปวส. – ปวช. สาขาการเงินและการบัญชี หรือเทียบเท่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ (นักจัดการงานทั่วไป)

 ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ จดรายงานการประชุม จัดเรียบเอกสาร ร่างหนังสือที่ไม่มีชั้นความลับ


เจ้าพนักงานธุรการ

 ปฏิบัติงานเสมียนธุรการประจำสำนักงาน


เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี

 ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบ และพัฒนารูปแบบการบัญชีทุกประเภท ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ คำชี้แจงด้านเทคนิคการบัญชีและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ คำแนะนำ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ (นักจัดการงานทั่วไป)

 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ งานสารบรรณ)


เจ้าพนักงานธุรการ

 ทดสอบความรู้เบื้องต้น (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง)


เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี

 ทดสอบความรู้ทั่วไป (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การเงินการบัญชี)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 29 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 9 มี.ค. 2564

สอบวันที่: 9 มี.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 9 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments