กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/13191/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักสังคมสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,นักจิตวิทยา,นิติกร,พนักงานคอมพิวเตอร์,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พี่เลี้ยง,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,เชียงใหม่,นครราชสีมา,ปทุมธานี,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,มุกดาหาร,ราชบุรี,ลำพูน,ศรีสะเกษ,สมุทรสงคราม,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 มี.ค. – 14 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกัไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงขอประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักสังคมสงเคราะห์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักพัฒนาสังคม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจิตวิทยา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พี่เลี้ยง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 


นักสังคมสงเคราะห์

 1. ได้รับปริญญาตริ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
 2. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฟิกอบรม ตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชั่วโมง , ประสบการณ์ 5- 10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชั่วโมง และ ประสบการณ์ 2- 5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชั่วโมง) หรือ
 3. มึใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต 

นักพัฒนาสังคม

ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา


นักจิตวิทยา

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลีนิค 


นิติกร

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 


พนักงานคอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น 


พี่เลี้ยง

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีประสบการณ์ดูแลเด็ก ก่อนวัยเรียน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี


พนักงานบริการ

ได้รับประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่าง ๆ.ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประขุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารจัดเตรียมการประขุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประขุม และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามการปฏิบัติ ตามมติของที่ประขุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน หรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม สถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิน์ติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักสังคมสงเคราะห์

ปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม สรุปจัดทำรายงาน สถานการณ์ และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย พัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวซ้อง สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะข้อเท็จจริง ศึกษาชุมชนให้บริการ ทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชน ให้บริการการศึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟินฟูป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ร่วมจัดการฟิกอบรม และถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ที่มี ประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักพัฒนาสังคม

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมมีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติ และจัดทำ เอกสารวิชาการ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวช้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักจิตวิทยา

ปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยา ซี่งมืลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะ สุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหาอธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ คักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น ให้การปรึกษา แนะแนว ปรับพฤติกรรม ฟินฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม ร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์พยาบาล ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพส่งเสริม ป้องกัน เฝัาระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนา ความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น รายงานผลการปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยา เพื่อประกอบ การวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นิติกร

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา ดีความ ตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ตรวจร่างนิติกรรมและสัญญา สอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมาย และเสนอความเห็นในการดำเนินการทั้งทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย 


พนักงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานบำรุงรักษา ดูแล ซ่อมแซม.ตรวจสอบการทำงาน แก็ไขปัญหาการใช้งานของระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายุสื่อสาร รวมทั้งระบบสารสนเทศของกรมฯ เบื้องต้น ให้สามารถใช้ งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการใช้งานฐานข้อมูล •และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล พัฒนา ระบบสารสนเทศ การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตํใช้ เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จัดพิมพัเอกสาร จัดทำตารางคำนวณ รายงานต่าง ๆ และการนำเสนอข้อมูลโดยการ ใช้งานโปรแกรมสำนักงานต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

ปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ช่วยเหลือผู้รับบริการในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สุขภาพ อนามัยเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ความสะอาดเรียบร้อยในอาคารพักของผู้รับบริการและบริเวณโดยรอบ แก้ไขปัญหา พฤติกรรมเบื้องต้นของผู้รับบริการ พร้อมเขียนบันทึกรายงานพฤติกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


พี่เลี้ยง

ปฏิบัติงานให้บริการช่วยเหลือดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ในด้านสุขอนามัย ด้านโภชนาการ และการจัด กิจกรรมพัฒนฺาการเด็กตามวัย ตลอดจนการทำความสะอาดเสื้อผ้า ห้องพัก และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในศูนย์เด็กเล็ก และ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานและอำนวยการให้ความสะดวกในสำนักงาน เช่น ถ่ายเอกสาร รับรองแขกและผู้มาติดต่อ ราชการ ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงาน ปฏิบัติงาน ด้านธุรการ สารบรรณ พัสดุ และประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ/เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน ภายใต้ การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ แยกประเภทห่นังลือเก็บเขาแฟ้ม เพื่อความสะดวก เรียบร้อยในการปฏิบัติงาน ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการองค์การ 

นักสังคมสงเคราะห์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ทฤษฏีที่เกี่ยวช้องกับงานสังคมสงเคราะห์ ขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค ทักษะ และเครื่องมือในการปฏีบ้ติงานสังคมสงเคราะห์
 • พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๖๕๕๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๖๕๕๙
 • พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

นักพัฒนาสังคม

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
 • พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 • พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม 

นักจิตวิทยา

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๔๙
 • พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๔๔๗
 • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยา

นิติกร

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
 • พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ ว่าด้วยทรัพย์สิน และบรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก 

พนักงานคอมพิวเตอร์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๖๕๔๖
 • ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๖๕๖๖ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พี่เลี้ยง 

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พนักงานบริการ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
 • นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. – 14 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 11 มี.ค. 2564

สอบวันที่: 11 มี.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 11 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments