กรมอู่ทหารเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/13192/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 124
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอู่ทหารเรือ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมอู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑. ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๒๑ อัตรา        
๑.๑ ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)    จำนวน    ๑ อัตรา
๑.๒ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม)    จำนวน    ๓ อัตรา
๑.๓ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก)    จำนวน    ๘ อัตรา
๑.๔ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว)    จำนวน    ๑ อัตรา
๑.๕ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)    จำนวน    ๑ อัตรา
๑.๖ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)    จำนวน    ๑ อัตรา
๑.๗ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างไม้)    จำนวน    ๑ อัตรา
๑.๘ ช่างไฟฟ้าเรือ    จำนวน    ๑ อัตรา
๑.๙ ช่างเชือกรอกและการอู่ ๒. ตำแหน่งที่ปภบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมทรปราการ    จำนวน    ๔ อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๗๔ อัตรา ๒.๑ ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)    จำนวน    ๙ อัตรา
๒.๒ ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องไอนํ้า)    จำนวน    ๒ อัตรา
๒.๓ ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน)    จำนวน    ๑ อัตรา
๒.๔ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม)    จำนวน    ๓ อัตรา
๒.๕ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก)    จำนวน    ๖ อัตรา
๒.๖ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือไม้และใยแก้ว)    จำนวน    ๓ อัตรา
๒.๗ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)    จำนวน    ๕ อัตรา
๒.๘ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)    จำนวน    ๑ อัตรา
๒.๙ ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง    จำนวน    ๕ อัตรา
๒.๑๐ ช่างไฟฟ้าเรือ    จำนวน ๑๓ อัตรา    
๒.๑๑ ช่างเชือกรอกและการอู่    จำนวน ๑๖ อัตรา    
๒.๑๒ ช่างโยธา    จำนวน    ๗ อัตรา
๒.๑๓ ช่างประปา    จำนวน    ๓ อัตรา

กส่มงานบริการ จำนวน ๑๐ อตรา

๒.๑๔ พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)    จำนวน ๒ อัตรา
๒.๑๕ พนักงานบริการ (พนักงานโยธา)    จำนวน ๕ อัตรา
๒.๑๖ พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขลุบรี    จำนวน ๓ อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค จำนวน ๑๗ อัตรา ๓.๑ ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างเครื่องยนต์)    จำนวน ๑ อัตรา

๓.๒ ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น)    จำนวน ๑ อัตรา
๓.๓ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างเชื่อม)    จำนวน ๓ อัตรา
๓.๔ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างต่อเรือเหล็ก)    จำนวน ๑ อัตรา
๓.๕ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างท่อ)    จำนวน ๑ อัตรา
๓.๖ ช่างโครงสร้างเรือ (ช่างสี)    จำนวน ๑ อัตรา
๓.๗ ช่างไฟฟ้าเรือ    จำนวน ๔ อัตรา
๓.๘ ช่างเชือกรอกและการอู่    จำนวน ๒ อัตรา
๓.๙ ช่างโยธา    จำนวน ๑ อัตรา
๓.๑๐ ช่างเขียนแบบ    จำนวน ๒ อัตรา
กลุ่มงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ๓.๑๑ พนักงานบริการ (พนักงานธุรการ)    จำนวน ๑ อัตรา
๓.๑๒ พนักงานพัสดุ    จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๔. คุณฺสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๔.๑ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
๔.๒ เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารกองประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ แล้ว หรือเป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลดประจำการใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
๔.๔ ไม่เป็นข้าราชการของส่วนราชการ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น
๔.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๔.๖ ไม,เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างลูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๔.๘ ไมเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม,เป็นผู้เคยกระทำการทุจริต ในการสอบเข้ารับราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๔.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๔.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๔.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ หรือเคยมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดไหโทษ (ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
หมายเหตุ คุณสมบัติดังกล่าวในข้อ ๔.๑ – ๔.๑๒ นี้ หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลัง ได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการบรรจุจะต้องพ้นจากการเป็นพนักงานราชการทันที โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใซ้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการบรรจุได้
๕. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๕.๑ กลุ่มงานเทคนิค
๕.๑.๑ เป็นบุคคลชี่งมีคุณสมบัติครบล้วนตามข้อ ๔
๕.๑.๒ สำเร็จการศึกษาไมตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) ในสาขาข่างเท่านั้น
๕๑.๓ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.๑.๔ ตำแหน่งในขอ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๑.๙ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ ๒.๗ ๒.๘ ๒.๑๐ ๒.๑๑ ๒.๑๒ ๒.๑๓ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๘ และ ๓.๙ รับเฉพาะเพศชาย
หมายเหตุ ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายไมสามารถสมัครสอบในกลุ่มงานเทคนิคได้
๕.๒ กลุ่มงานบริการ
๕.๒.๑ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบล้วนตามข้อ ๔
๕.๒.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าขั้นมัธยมศึกษาปีที ๓
๕.๒.๓ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.๒.๔ ตำแหน่งในข้อ ๒.๑๕ รับเฉพาะเพศชาย
๖. หน้าที่โดยย่อเกี่ยวกับตำแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดตามผนวก แนบท้ายประกาศ
๗. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
๗.๑ กลุ่มงานเทคนิค
–    ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๒๘๐ บาท และเงินค่าครองชีพขั้วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๗.๒ กลุ่มงานบริการ
–    ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินค่าครองชีพขั้วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๗.๓ อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเดิม และตามพระราขบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
๘. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๘.๑ ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และเมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลง แกไขไม่ได้
๘.๒ ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ ๕ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุม้ตจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร โดยตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๘.๓ การสมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของ ข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม หากผู้สมัคร จงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมอู่ทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 – 19 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอู่ทหารเรือ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments