กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/13788/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล โดยปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ชัยนาท ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวบาล หรือ สัตวศาสตร์ หรือ เกษตรกรรม และที่ ก.พ. อนุมัติรับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
  2. เป็นผู้มีความสามารถและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถออกพื้นที่ได้
  3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภายในจังหวัดชัยนาทได้
  4. เป็นผู้มีความสามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ/หรือใข้งานอินเตอร์เน็ตได้
  5. เป็นผู้มีความรู้และสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานธุรการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 – 30 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments