กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/13789/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มี.ค. – 26 เม.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่าง สำรวจปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แพ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งฃันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางก่อสร้าง
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางก่อสร้าง
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
 2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้การสำรวจและทำแผนที่ ถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดินอย่างละเอียดเพื่อใช้ใน การวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา
 2. สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงานเพื่อให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการและเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้
 3. จัดทำข้อมูลจำแนกประเภทที่ดิน เพื่อให้ข้อมูลประกอบการวางแผนการใช้ที่ดิน ระดับไร่นา
 4. สำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน    เพื่อให้ทราบและ
  รายละเอียดการใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการสำรวจรังวัด
 5. ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรในพื้นที่รับผิดชอบ
 6. จัดทำข้อมูลแผนที่ ประกอบส่วนของแผนที่ ผลิตแผนที่ด้นแบบ เพื่อใช้ในงาน อนุรักษ์ดินและนี้า

2. ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานด้านสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและนี้า งานแหล่งนี้า แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน เพื่อให้การสำรวจและทำแผนที่ ถูกต้องรวดเร็วตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. สำรวจและจัดทำแบบแปลนงานระบบอนุรักษ์ดินและนี้า งานแหล่งนี้า เพื่อให้การ สำรวจและจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและนี้าถูกต้องตามหลักปฏิบัติการและมีประสิทธิภาพ
 2. สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมการก่อสร้างของหน่วยงานเพื่อให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้
 3. ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่า ก่อสร้าง
 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง

2. ด้านการบริการ

 1. ให้คำ แนะนำ ตอบปัญหาและฟิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่ สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ ทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการติดตามผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำความรู้หรือเทคนิคทางวิชาการมาใช้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการฯ และการจัดทำแผนงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูล ติดตามผลการดำเนินงาน ประสานงานด้านนโยบายและแผน ไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม ให้มีความถูกต้อง ครบล้วน และเป็นไปตามแนวทางที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาระบบการติดตามงานของกรมในการ กำหนดรูปแบบและวิธีการติดตามงาน เพื่อเร่งรัดผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม โดยมีการจัดทำระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้สามารถนำผลการรายงานมาใช้ประโยชน์และนำเสนอผู้บริหารได้ทันต่อ เหตุการณ์ และช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับรวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี และ รายงานผลการปฏิบัติงานทางระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล (EvMIS) พร้อมสนับสนุนข้อมูล ให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวิจัยเพื่อประเมินผลความสำเร็จและผลกระทบ ของแผนงาน/โครงการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุง พัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือวัตถุประสงค์
 4. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล ตัวขึ้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรที่ดินของกรม เพื่อใช้ในการวัดผลสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกรม และประเมินผลโครงการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 5. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อกำหนดตัวขึ้วัดและสนับสนุนข้อมูลผลการ ดำเนินงาน เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ ผู้บริหารกำกับดูแล
 6. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความสำเร็จการดำเนินงานจากการใช้จ่าย งบประมาณโดยใช้เครืองมือ PART (Performance Assessment Rating Tool)
 7. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการขยายผล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง ประสานงานด้านนโยบายและแผนนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรม
 8. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ
 9. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์กรอบวงเงินประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานปฏิบัติ
 10. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและ อุปสรรคของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์กรม ให้ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนงานและงบประมาณที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์
 11. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภายในกรม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานต่างๆ จากสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 12. จัดทำแผนแม่บทและแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ ขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับศูนย์ศึกษาฯ ที่กรมเป็น หน่วยงานหลัก และศูนย์ศึกษาฯ อื่นๆ
 13. ประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายผล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในกรม และ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 14. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการระบบการติดตามงานของกรมฯ และโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน เพื่อเร่งรัดผลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์กรม
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ แผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของโครงการต่าง ๆ
 3. ประสานและมีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำความรู้ด้านวิชาการ ด้านการติดตาม และประเมินผล 

วิชาที่สอบ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับ
 3. ด้านแผนที่ การจัดทำข้อมูลแผนที่
 4. การสำรวจ การสำรวจรังวัด และจัดทำแผนที่ระดับขอบเขตและการถือครองที่ดิน
 5. การสำรวจและซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
 6. การสำรวจเพื่อการออกแบบ เขียนแบบ
 7. ถอดแบบ 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ความรู้ในการสำรวจเพื่อการออกแบบ เขียนแบบ – ถอดแบบ การก่อสร้าง
 3. ความรู้ในการบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ
 4. ความรู้ในการควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 257
 2. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
  พ.ศ. 256
 3. แผนปฏิรูปด้านการเกษตร ทรัพยากรดินและที่ดิน
 4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักของส่วนราชการ แผนพัฒนาทรัพยากรที่ดิน แผนพัฒนาการเกษตรในระดับกรม กระทรวงฯ และระดับชาติ
 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ
 6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
 7. ความรู้เกี่ยวกับงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 8. ความรู้เ,นการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงานโครงการ งบประมาณ
 9. ความรู้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 26 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments