กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/13790/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๑๖ ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) ๑ ตำแหน่ง

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 

ด้านต่างประเทศ

 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของ ส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
 2. รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 3. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำ แผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
 5. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อ ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม ประเมินผล ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

3. ด้านการประงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนงาน โครงการ
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

ด้านต่างประเทศ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากำหนดท่าทีในการเจรจา จัดทำข้อมูลความตกลงตามแผน ความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคที,รับผิดชอบ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 2. เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือภายใต้กรอบทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตรในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 3. เป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ตามกรอบ ความร่วมมือต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการประชุมเจรจา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ร่างหนังสือโต้ตอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งแปลเอกสารภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
 5. จัดทำประเด็นสนทนา และบันทึกการสนทนาในการเยี่ยมคารวะ ระหว่างผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับแขกชาวต่างประเทศ
 6. จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลการเกษตรของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่ รับผิดขอบ

2. ด้านการวางแผน

จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ด้านการประงาน

 1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ ตามกรอบความร่วมมือต่างๆ
 2. ประสานความร่วมมือด้านการเกษตรกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคี
 3. ประสานการเดินทานเยือนต่างประเทศของผู้บริหาร และการต้อนรับบุคคลสำคัญ ต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการ สอบข้อเขียน ดังนี้

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2460
 • 2479) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2460
 • 2464)
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร และสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ นโยบายและภารกิจของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย หรือแผนงาน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล และการจัดทำงบประมาณ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ ทำงาน ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

ด้านต่างประเทศ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการ สอบข้อเขียน ดังนี้

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560
 • 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
 • 2564)
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายชองรัฐบาลด้านการเกษตร และสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ นโยบายและภารกิจของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย หรือแผนงาน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การติดตามประเมินผล และการจัดทำงบประมาณ
 • ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักพิธีการทูต
 • ความรู้เกี่ยวกับการเซียนและแปลภาษาอังกฤษ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ สัมภาษณ์ (ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ) หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments