กระทรวงพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/13791/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์,นายช่างเทคนิค,วิศวกรโยธา,วิศวกรไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 มี.ค. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมธุรกิจพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที, นร ๑๐๐๘.๕/๒๔๒ ลงวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเฟือเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายลร;เอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกรโยธา

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้า

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ 


นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมหรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ สาขาวิชาช่างโยธา หรือสาขาวิชาช่างสำรวจ หรือ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 


วิศวกรโยธา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป 


วิศวกรไฟฟ้า

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. ปฏิบัติงานช่วยนักวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์
  และตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องปฏิบัติการ
 2. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ดูแลระบบการทำงานเครื่องยนต์และตรวจสอบ
  หาค่าออกเทน และซีเทน ช่วยจัดเก็บตัวอย่างน้ำมัน
 4. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคเบื้องต้นของการอนุญาตการประกอบกิจการกลุ่มคลังและขนส่งทางท่อ
 2. ตรวจแบบก่อสร้าง และเอกสารประกอบเพื่อการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตรวจตราคลังน้ำมันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิศวกรโยธา

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. การตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคเบื้องต้นของการอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
 2. ตรวจแบบก่อสร้าง รายการคำนวณ และเอกสารประกอบเพื่อการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตรวจตราสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิศวกรไฟฟ้า

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ การตรวจสอบและรับรองงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการก๊าซธรรมชาติ
 3. การรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 4. การตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านวิศวกรรม
  ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 6. การพัฒนาระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

การประเมินเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (40 คะแนน) ประกอบด้วย

 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2. วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (40 คะแนน)

หมายเหตุ คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับระดับปริญญาตรี ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสำหรับระดับ ปวส. ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

 1. ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 3. ความรู้ทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ คะแนนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

นายช่างเทคนิค

การประเมินเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (40 คะแนน) ประกอบด้วย

 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2. วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (40 คะแนน)

หมายเหตุ คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับระดับปริญญาตรี ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสำหรับระดับ ปวส. ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ประกอบด้วย

1. ความรู้ทั่วไปด้านงานช่างอุตสาหกรรม

2. ความรู้เกี่ยวกับงานงานช่างอุตสาหกรรม

 1. การเขียนแบบอุตสาหกรรม
 2. การตรวจสอบงานด้านอุตสาหกรรม

3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงอนุบัญญัติและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมัน หมายเหตุ คะแนนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 


วิศวกรโยธา

การประเมินเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (40 คะแนน) ประกอบด้วย

 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2. วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (40 คะแนน)

หมายเหตุ คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับระดับปริญญาตรี ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสำหรับระดับ ปวส. ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ประกอบด้วย

1. ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

2. ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา

 1. การเขียนแบบวิศวกรรม
 2. การคำนวณโครงสร้าง การออกแบบโครงสร้าง
 3. การวิเคราะห์โครงสร้าง

3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงอนุบัญญัติและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับน้ำมัน

หมายเหตุ คะแนนวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


วิศวกรไฟฟ้า

การประเมินเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (40 คะแนน) ประกอบด้วย

 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2. วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (40 คะแนน)

หมายเหตุ คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับระดับปริญญาตรี ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสำหรับระดับ ปวส. ต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

 1. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน
 2. การคิดวิเคราะห์และปฏิภาณไหวพริบ
 3. บุคลิกภาพและทัศนคติ
 4. มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร

หมายเหตุ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องสอบได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 23 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพลังงาน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments