สำนักงานประกันสังคม

ลิงค์: https://ehenx.com/13796/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันสังคม,เจ้าพนักงานประกันสังคม,นักวิชาการประกันสังคม,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานประกันสังคม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 มี.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ประสงค์จะรับสมัครพนักงานประกันสังคมและบุคคลภายนอก
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมในตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๖๑ (๔) ของข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขาธิการจีงมีประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานประกันสังคม

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นักวิชาการประกันสังคม

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันหรือไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเห ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าพนักงานประกันสังคม

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่!1 ในระดับเดียวกัน หรือไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว้าmuะแ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 


นักวิชาการประกันสังคม

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอฺบและลักณะงานที่ ปฏิบัติ 


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

หน้าที่ความรับผิดขอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้านการประกันสังคม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานด้านการประกันสังคม เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วย ความสะดวก ภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. สามารถใช้และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่น ที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานประกันสังคม ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อการประสานงานที่สะดวก รวดเร็ว
๓. รวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ และเป็นหลักฐานทางราขการ ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือ แนบอย่างแน่ชัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด้นหาและนำไปใช้ประโยชน์
๔. จัดเตรียมการประขุม และบันทึกการประขุม เพื่อให้การประขุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๖. เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ
๗. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรีอประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและ ความร่วมมือในงานประกันสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานประกันสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัดิงานด้านการประกันสังคม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการ ที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานด้านการประกันสังคม เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้ ภายใต้การกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ และเป็น หลักฐานทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด้นหาและนำไปใช้ประโยชน์
๓. จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการประชุม สัมมนา ผีเกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
๔. ใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์และเก็บรักษาซ่อมบำรุงประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่าง ๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา หรือผีเกอบรมต่าง ๆ
๕. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๖. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๗. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๘. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้การประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
๙. ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานประกันสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการประกันสังคม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานด้านการประกันสังคม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการประกันสังคม เพื่อประกอบการจัดทำ แผนและโครงการต่าง ๆ อันเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประกันสังคม
๒. ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และ ผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
๓. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการประกันสังคม เพื่อให้แรงงานมีงานทำและมีหลักประกัน การดำรงชีวิตที่มั่นคง
๔. วางแผนการทำงานหรือโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๕. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
๖.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๗ ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องตันแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ด้านการประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด
๘ สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการ บริหารงานด้านการประกันสังคม
๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการประกันสังคม
๑๐. ปฏิน้ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


นิติกร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ด้านวิชาชีพนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา ของผู้บังคับบัญชา
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสรุปผลเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝาย
๓. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการตามกฎหมายปกครอง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถตำเนินการได้อย่างถูกต้อง
๔. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เปัาหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๕. ควบคุม ดูแลการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
๖. ตรวจสอบการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

การประเมินครั้งที่ ๑

๑) การทดสอบทางจิตวิทยา
๒) การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

๒.๑) วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

๒.๒) วิชาภาษาไทย

๒.๓) วิชาความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัตประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเดิม

๒.๔) วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

๒.๕) วิชาความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการใช้และดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน 


เจ้าพนักงานประกันสังคม

การประเมินครั้งที่ ๑

๑) การทดสอบทางจิตวิทยา
๒) การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

๒.๑) วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

๒.๒) วิชาภาษาไทย

๒.๓) วิชาความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แกไข เพิ่มเดิม และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ และ ที่แกไชเพิ่มเดิม

๒.๔) วิชาความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม

๒.๕) วิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ การใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อจัดทำข้อมูล 


นักวิชาการประกันสังคม

การประเมินครั้งที่ ๑

๑) การทดสอบทางจิตวิทยา
๒) การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

๒.๑) วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการสรุปความ หรือ จับประเด็นในข้อความ หรือเรื่องราว และความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

๒.๒) วิชาภาษาไทย

๒.๓) วิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติ ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๔) วิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

๒.๕) วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานหรือ โครงการ และการติดตามผล 


นิติกร

การประเมินครั้งที่ ๑

๑) การทดสอบทางจิตวิทยา
๒) การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

๒.๑) วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการสรุปความ หรือ จับประเด็นในข้อความ หรือเรื่องราว และความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

๒.๒) วิชาภาษาไทย

๒.๓) วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักของสำนักงาน ประกันสังคม ได้แก่ พระราชบัญญ้ติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราขบัญญ้ติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๓/ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

๒.๔) วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบ้ติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติ ราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

๒.๕) วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ได้แก่ กฎหมายแพ่งและพาณิขย์ กฎหมายอาญา 

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานประกันสังคม :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

(๑) ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ 

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 – 26 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029562147

(๒) จัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนดิวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ ชี่งจะถีอวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และในกรณีจดหมายประทับตราหรือ ส่งภายหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร จะถือว่าส่งใบสมัครเกินกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร สำนักงาน ประกันสังคมจะไม่มีการพิจารณาอนุโลมทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเก็บใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยีนยันการสมัครทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานประกันสังคม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments