กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลิงค์: https://ehenx.com/13830/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการป่าไม้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการป่าไม้

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการป่าไม้

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการป่าไม้

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าชายเลนและป่า ชายส่ง เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกป่าชาย เลนและป่าชายส่ง
 2. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการฟินฟู แกไข ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน และป่าชายส่ง เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป
 3. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการกระทำผิด บุกรุก ทำลายป่าชาย เลนและป่าชายส่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง พ.ศ.๒๕๕๘
 4. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม กระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรู้สึกหวง แหนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายส่งให้คงอยู่ตลอดไป
 5. ร่วมศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการฟินฟูทรัพยากรป่า ชายเลนและป่าชายส่ง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายส่ง
 6. ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 7. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
 8. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
 9. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในเบื้องต้น
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการป่าไม้

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากความรู้ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือรายละเอียดอื่นๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ และประสบการณ์
 • บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ปฏิภาณ ไหวพริบ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. – 20 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments