สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/13831/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านธุรการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส (วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีพสุไหงโก-ลก

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาซีพสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงาน บริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ต้านธุรการ) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพ สุไหงโก-ลก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม งานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ(ด้านธุรการ)

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ(ด้านธุรการ)

 1. ได้รับรุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไนทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสำนักงาน (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint)
 3. สามารถจัดทำหนังสือราชการประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานร่าง โต้ตอบหนังสือ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน แปลเอกสาร การทำเรื่อง ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคล เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึก ข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะงานการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การแล้ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็น ต้น
  3. ประสานงานเตรียมการจัดประชุม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม บันทึกการประชุมและ จัดทำรายงานการประชุม
  4. ติดต่อประสานงาน และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
   เกี่ยวข้อง
  5. จัดทำข้อมูลรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี เพื่อประกอบ การบันทึกบัญชี
  6. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เงินนอกงบประมาณ เงินสวัสดิการ ของส่วน
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ภาค กะ ความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย

  1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
   1. รัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.!©460
   2. พระราชบัญญ้ตการอาชีวศึกษา พ.ศ. 6441
   3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2466
   4. 4พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บัานเมืองที่ดี พ.ศ. 2446
   5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
    6447
    และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
   6. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  6. คณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป
  7. ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย

  ประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ ภาคข:ความรีความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย

  1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2460
  2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบงานการเงิน
  3. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 (ปรับปรุง พ.ศ. 2460)
  4. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
  6. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพในตาม มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพและระดับ ประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
  7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
  8. ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  9. ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ งานบุคลากร

  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments