กรมการค้าภายใน

ลิงค์: https://ehenx.com/13841/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการชั่งตวงวัด,นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ( ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการชั่งตวงวัด

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการชั่งตวงวัด

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม และอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ก.พ.รับรอง


นักวิชาการพาณิชย์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการชั่งตวงวัด

 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด และเป็นผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดออกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดขณะใช้งานและสินค้าหีบห่อ ตามมาตรา 30 และมาตรา 52 ตามลำดับ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งแค้!ขเพิ่มเดิม โดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่
 2. พ.ศ. 2557
 3. จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ แบบมาตราและเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานออกตรวจสอบนอก สถานที่กองชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจชั่งตวงวัด และจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน
 4. ลงทะเบียนผลการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด
 5. ลงทะเบียนผลการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ
 6. ลงทะเบียนการรับคำขอและการจ่ายคำขอในแต่ละวัน
 7. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ และลงทะเบียนเก็บเข้าระบบ e-service และฐานข้อมูลงานชั่งตวงวัด
 8. รวบรวมสถิติข้อมูลผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสินค้าหีบห่อรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายชิ เพื่อจัดทำรายงาน
 9. ร่าง จัดทำและตรวจสอบเอกสารราชการต่างๆ
 10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติงานในสังกัดกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. รวบรวมข้อมูลคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในความล่งเสริมของกรมการค้าภายใน
 2. จัดทำทะเบียนคำชอที่เกี่ยวกับผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตามกระบวนการ ที่กำหนดตามกฎหมาย เช่น การจัดตั้ง การเลิก การยื่นคำชอต่าง ๆ ตามประกาศกำหนด
 3. ปรับปรุงแก้ไชเพิ่มเดิมข้อมูลเอกสารทางทะเบียน ในฐานข้อมูลระบบตลาดคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อสนับสนุนระบบตลาดและส่งเสริม การพัฒนาระบบโลจิสดิกส์ เช่น การต่อสัญญาเช่าเพิ่มคลังสินค้า การยกเลิกคลังสินค้า การแจ้งเปลี่ยนแปลง นายคลังสินค้า การลดจำนวนคลังสินค้า การแจ้งเพิ่มคลังสินค้า เป็นต้น
 4. รับแจ้งและรวบรวมแบบรายงานแสดงฐานะการเงินและกิจการของคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น และบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล
 5. จัดทำข้อมูลคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อสนับสบุน การบริหารงานตามนโยบายของผู้บริหาร
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

นักวิชาการพาณิชย์ ปฏิบัติงานในสังกัดกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลของสินค้าและบริการด้านการผลิต การจำหน่าย การให้บริการ รวมทั้ง ด้านการตลาด ทั้งในส่วนของราคาจำหน่ายและการแข่งขันในตลาด
 2. ติดตามข้อมูลราคาและปริมาณสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาด เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบ ตามมาตรการกำกับดูแลราคาสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านราคาและปริมาณ
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการชั่งตวงวัด

 • ความร้พี้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
 • ความร้กฎหมายชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมการค้าภายใน 

นักวิชาการพาณิชย์

 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต การตลาด กฎระเบียบทางการค้า
 • ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
 • ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการค้าภายใน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการค้าภายใน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments