กรมการค้าภายใน

ลิงค์: https://ehenx.com/13842/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการค้าภายใน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

ด้วยกรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ พ.ศ.๖๕๕๔ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ สำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานทุนหมุนเวียนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มกฎหมาย

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มนโยบายและแผนงานโครงการ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, รัฐศาสตร์, การบัญชี, การเงิน, การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มกฎหมาย

 1. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของ ทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานชองกองทุน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน
 2. จัดทำเอกสารที่มีผลผูกพันตามกฎหมายรวมถึงคำสั่งต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
 4. จัดทำระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วยการขอใช้เงิน/การเก็บรักษาหาประโยชน์ของกองทุน การเบิกจ่าย การจัดชื้อจัดจ้าง การพัสดุกองทุนรวมฯ โดยอิงจากประกาศและระเบียบต่างๆของการใช้เงินกองทุน
 5. ให้คำปรึกษา แนะนำด้านกฎหมายและระเบียบแก่บุคคล หรือหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการจากกองทุน เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 6. จัดทำคำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพาณิชย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเสนอแนะแกิไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
 2. วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมในเชิงเทคนิควิชาการและการเงินของโครงการ ที่เสนอขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แก่พนักงานกองทุน ผู้มล่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการของกองทุนฯ รายไตรมาส
 5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 6. ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ
 7. ประเมินสถานการณ์สินค้าเกษตรเพื่อประกอบการประขุมคณะกรรมการนโยบายและ
  มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)
 8. จัดทำรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 9. การรายงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มกฎหมาย

การประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าเกษตรในด้านการผลิตและการตลาด
  วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 6534 และที่แค้!.ขเพิ่มเดิม

การประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 1. พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤดิกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
 2. พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น

นักวิชาการพาณิชย์ กลุ่มนโยบายและแผนงานโครงการ

การประเมินครั้งที่ ๑ สอบข้อเจียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการด้า การตลาด สถานการณ์การค้าในปัจจุบัน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าเกษตรในด้านการผลิต และการตลาด
  วิชาความรู้ศวามุสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
  พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกัไขเพิ่มเดิม
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานโครงการและการประเมินผล

การประเมินครั้งที่ ๒ สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 1. พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต
  พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
 2. พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการค้าภายใน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. – 30 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการค้าภายใน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments