กระทรวงกลาโหม

ลิงค์: https://ehenx.com/13850/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน,พลขับรถ,เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา,เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล,นายทหารพยาบาล,ช่างเทคนิค,นายสิบส่งกำลัง,เสมียนการเงิน,ช่างก่อสร้าง,พนักงานธุรการ,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานบริการอุตสาหกรรม,พนักงานโรงพิมพ์,ลูกมือช่าง,พนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครสวรรค์,นนทบุรี,ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

1. กล่าวนำ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบด หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ

 1. นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 14 อัตรา (ผนวก ก)
 2. นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 8 อัตรา (ผนวก ข)
 3. พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา (ผนวก ค)
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารสัญญาบัตร

อัตราว่าง : 14 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายทหารประทวน

พลขับรถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายทหารพยาบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นายสิบส่งกำลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เสมียนการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


ช่างก่อสร้าง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานราชการ

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานบริการอุตสาหกรรม

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานโรงพิมพ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


ลูกมือช่าง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 23 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวส.ทุกสาขา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารสัญญาบัตร

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ทุกตำแหน่ง

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม
 2. ผู้สมัครสอบต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2529 -30 กันยายน 2546
 3. ผู้สมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในปีการศึกษา2564โดยมีใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” พร้อม TRANSCRIPT ภายในวันที่ประกาศผลผู้สอบได้เป็นตัวจริง
 4. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.§o.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ.”
 5. มีรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรค ตามที่กำหนดไว้ไนกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.254
 6. และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม ออกตามความ ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 (ผนวก จ)
 7. มีความสูง ผู้ชายไม่ตํ่ากว่า 160 เซนติเมตร ผู้หญิงไม่ตํ่ากว่า 150 เซนติเมตร
 8. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการกองประจำการในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2564 หรือเป็นผู้หลีกเลี่ยงหรือขัดขืน ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศึลธรรมอันดี
 10. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา ของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน อันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
 12. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
 13. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 14. ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
 15. ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด
 16. ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้า ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 17. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่ให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 18. นายทหารประทวน ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมจะต้องมีหนังสือ อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
 19. กรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย โดยจะบรรจุให้รับ เงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

รหัสตำแหน่ง 101

ประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม คุณวุฒิการศึกษา

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสตำแหน่ง 102

ประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์

รหัสตำแหน่ง 103 

ประจำแผนกงานวินิจฉัย กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์

รหัสตำแหน่ง 104

ประจำแผนกคดีแฟงและสัญญา กองนิติธรรม ทหาร กรมพระธรรมนูญ

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์

รหัสตำแหน่ง 105

อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการ ศาลทหารกรุงเทพ สำนักอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์

รหัสตำแหน่ง 106

ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

รหัสตำแหน่ง 107

ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและโครงการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

รหัสตำแหน่ง 108

นายทหารประจำโรงงาน โรงงานผลิตดิน ส่งกระสุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป ทางเคมี, ทางเคมีอุตสาหกรรม และทางวิศวกรรมเคมี

รหัสตำแหน่ง 109

ผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป ทางการบัญชี

รหัสตำแหน่ง 110

ประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสมุนการวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

 1. เพศ ชาย
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมเครื่องกล

รหัสตำแหน่ง 111

นายทหารเทคนิค แผนกปฏิบัติการ ศูนย์ข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ทางความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ, ทางการจัดการความมั่นคง ปลอดภัยไชเบอร์, ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

รหัสตำแหน่ง 112

นายทหารเทคนิค แผนกดาวเทียมสื่อสาร กองปฏิบัติการ ศูนย์กิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, โทรคมนาคม, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ทางวิศวกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม, ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม, ทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ทางเทคโนโลยีระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์, ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์, ทางการสื่อสาร, ทางคอมพิวเตอร์

รหัสตำแหน่ง 113   

ประจำแผนกประมาณการและสถิติ กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงาน สนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์, ทางสถาปัตยกรรม, ทางสถาปัตยกรรม ภายใน, ทางภูมิสถาปัตยกรรม, ทางสถาปัตยกรรมไทย

รหัสตำแหน่ง 114   

ทันตแพทย์ กองทันตกรรม สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 1. เพศ ชาย/ หญิง
 2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง จากทันตแพทยสภา

นายทหารประทวน

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และฉบับแกิไชเพิ่มเดิม
 2. ผู้สมัครสอบต้องมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ถึง 30 ปี (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2534 -30 กันยายน 2546)
 3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่ง (มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 4. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไวิในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาไต้ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ http://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ.”
 5. มีรูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่ กำหนดไวิในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.254
 6. และฉบับแกไขเพิ่มเดิม ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497 (ผนวก จ)
 7. มีความสูง ผู้ชายไม่ตํ่ากว่า 160 เซนติเมตร ผู้หญิงไม่ตํ่ากว่า 150 เซนติเมตร
 8. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการกองประจำการในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2564 หรือเป็นผู้หลีกเลี่ยงหรือขัดขืน ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 10. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์
 11. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 12. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา ของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 13. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน อันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
 14. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
 15. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 16. ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
 17. ไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นซัด
 18. ไม่เคยเป็นผู้กระทำการทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบเข้ารับราชการ หรือ เข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
 19. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่ให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และ ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 20. นายทหารประทวน ลูกจ้างหรือพนักงานราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมจะต้องมีหนังสือ อนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
 21. กรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการ หากสอบได้จะไม่รับโอนและย้าย โดยจะบรรจุให้รับ เงินเดือนตามคุณวุฒิที่สมัคร

พลขับรถ

 1. เพศ ชาย
 2. คุณวุฒิการติกษๆ ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. คุณวุฒิการศึกษา ม.๓, ม.๖, ปวช., ปวส. 

เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. คุณวุฒิการสิกษๆ ปวช., ปวส. คุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยนายทหารพยาบาล

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. คุณวุฒิการติกษา สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิผู้ช่วยพยาบาล, นายสิบพยาบาลทุกเหล่าทัพ 

ช่างเทคนิค

 1. เพศ ชาย
 2. คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ทางช่างไฟฟ้ากำลัง, ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์, ทางช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

นายสิบส่งกำลัง

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. คุณวุฒิการติกษา ปวช., ปวส.ทางพาณิชยการ, ทางการบัญชี, ทางการขาย, ทางการเลขานุการ, ทางคอมพิวเตอร์, ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ทางการจัดการ, ทางการจัดการทั่วไป, ทางการบริหารธุรกิจ

เสมียนการเงิน

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. คุณวุฒิการศึกษา ม.๖ หรือ ปวช. หรือ ปวส. ทาง การบัญชี, ทาง การเงิน 

ช่างก่อสร้าง

 1. เพศ ชาย
 2. คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส. ทางช่างประปา, ทางช่างโยธา, ทางช่างก่อสร้าง 

พนักงานราชการ

คุณสมบัติผู้มีสิทธี๋สมัครเข้ารับการจ้างงานเป็นพนักงานราชการ

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) กรณีเป็นผู้ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธี้ใจ
 4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเฟิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวิในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญ้ติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 7. ไม่เป็นผู้ที่อยูในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของ รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 4 และ 5 อนุโลมให้สมัครไต้ แต่หากผ่านการสอบ คัดเลือก จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง

พนักงานธุรการ

๑.เพศ ชาย/หญิง
๒.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓.สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 


พนักงานคอมพิวเตอร์

๑. เพศ ชาย/หญิง
๒. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 


พนักงานบริการอุตสาหกรรม

๑. เพศ ชาย/หญิง
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 


พนักงานโรงพิมพ์

๑. เพศ ชาย/หญิง
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ เทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 


ลูกมือช่าง

๑. เพศ ชายหญิง
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 


พนักงานพัสดุ

๑. เพศ ชาย/หญิง
๒. สำเร๋จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.),ประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 


พนักงานบริการ

๑. เพศ ชาย/ หญิง (ยกเว้น รหัส ๓๑๘ รับเฉพาะ ชาย)
๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
๓. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายทหารสัญญาบัตร

รหัสตำแหน่ง 101

ประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ และประเมินผลนโยบายด้านการป้องกันประเทศของ กระทรวงกลาโหม นโยบายด้านความมั่นคงของหน่วยงานนอกกระทรวงกลาโหมในระดับชาติและของรัฐบาล ตาม แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รหัสตำแหน่ง 102

ประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการ เกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บรักษา ข้อบังคับ ระเบียบ แบบธรรมเนียม หนังสือสั่งการและการประชาสัมพันธ์ ของ กห. ส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อตกลงของกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ การตอบข้อหารือของ ส่วนราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับแบบ ธรรมเนียมของ กห. เว้นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนราชการอื่นการขออนุมัติหลักการสำหรับเรื่องที่ไม่ เกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเฉพาะ และการออกคำสั่งเกี่ยวกับระเบียบการ

รหัสตำแหน่ง 103

ประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการและดำเนินการ เกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บรักษา ข้อบังคับ ระเบียบ แบบธรรมเนียม หนังสือสั่งการและการประชาสัมพันธ์ ของ กห. ส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อตกลงของกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ การตอบข้อหารือของ ส่วนราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับแบบ ธรรมเนียมของ กห. เว้นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนราชการอื่นการขออนุมัติหลักการสำหรับเรื่องที่ไม่ เกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเฉพาะ และการออกคำสั่งเกี่ยวกับระเบียบการ

รหัสตำแหน่ง 104

ประจำแผนกงานวินิจฉัย กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวพันกับ กระทรวงกลาโหม และสัญญาของทางราชการ ติดต่อประสานงานกับพนักงานอัยการ ร่าง ตรวจสอบพิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาของทางราชการ

รหัสตำแหน่ง 105

ประจำแผนกคดีแพ่งและสัญญา กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับคดีแฟงและสัญญา คดีปกครอง คดีอื่น ๆ วินัย สัญญา การตรวจร่างสัญญาและการบริหารสัญญา ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่พนักงานอัยการ การตรวจ ร่าง ตรวจสอบ การพิจารณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญา

รหัสตำแหน่ง 106

อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการศาลทหารกรุงเทพ สำนักอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ตรวจและพิจารณาสำนวนการสอบสวนคดีอาญา รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานและพิจารณาเสนอความเห็นต่ออัยการศาลทหารกรุงเทพ เพื่อเสนอรายงานการคดีต่อหัวหน้า อัยการทหารสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเดิมหรือสั่งให้ผู้มีหน้าที่ทำการสอบสวนเพิ่มเดิมใน สำนวนคดีที่อยู่ในอำนาจของอัยการศาลทหารกรุงเทพรวมทั้งเป็นโจทก์ฟ้องและดำเนินกระบวนพิจารณาใน ศาลทหาร

รหัสตำแหน่ง 107

ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุง มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มัลดิมีเดียและโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบฐานข้อมูล การให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอันทันสมัย การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ การรายงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสตำแหน่ง 108

ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและโครงการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุง มีความรู้ด้านเทคโนโลยี มัลดิมีเดียและโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบฐานข้อมูล การให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านต่าง ๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอันทันสมัย การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ การรายงาน และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสตำแหน่ง 109

นายทหารประจำโรงงาน โรงงานผลิตดินส่งกระสุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการผลิตดินส่งกระสุน ดินขับจรวดและประกอบรวมส่วนบรรจุดินส่งกระสุน สำหรับกระสุนปืนใหญ่ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิด ทหาร เพื่อให้เป็นไปตามแผน วิธีการทำงานและข้อกำหนดการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้วเกิดผลสัมฤทธี้ ตามเป้าหมาย

รหัสตำแหน่ง 110

ผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน ด้านบัญชี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การบัญชี เงินทุนหมุนเวียน การบัญชีต้นทุน การรายงาน การเก็บรักษาเงิน บัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจน หลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชา

รหัสตำแหน่ง 111

ประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเชิงกล เพื่อสนับสนุนการทดสอบ ทดลอง และสร้างด้นแบบ การวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล วัสดุศาสตร์ ระบบเชิงกล ระบบแมคคาทรอนิกส์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้บริการห้องปฏิบัติการเครื่องกล รวมทั้งสนับสนุนงานด้านมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไต้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

รหัสตำแหน่ง 112

นายทหารเทคนิค แผนกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องการติดตั้ง ปรนนิบัติบำรุงซ่อม บำรุง รวมทั้งควบคุมดูแลฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบริการอุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องศูนย์ข้อมูลตลอดจน ควบคุมและบริหารการจัดการศูนย์ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับมอบหมาย

รหัสตำแหน่ง 113

นายทหารเทคนิค แผนกดาวเทียมสื่อสาร กองปฏิบัติการ ศูนย์กิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ หรือ ประสบการณ์และความชำนาญงาน โดยปฏิบัติการเกี่ยวกับการประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการด้าน ดาวเทียมสื่อสารเพื่อความมั่นคง และสนับสนุนหน่วยงานด้านดาวเทียมลื่อสารระดับปฏิบัติ รวมทั้งรับผิดชอบ และปฏิบัติงานในสถานีดาวเทียมสื่อสาร และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ดูแลของผู้บังคับบัญชาในแผนกดาวเทียมสื่อสาร กองปฏิบัติการ ศูนย์กิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม เพื่อให้งานด้านดาวเทียมสื่อสารเพื่อความมั่นคง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รหัสตำแหน่ง 114

ประจำแผนกประมาณการและสถิติ กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในต้าน การออกแบบเขียนแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม และตรวจสอบแบบรูปรายการงานทางด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รหัสตำแหน่ง 115

ทันตแพทย์ กองทันตกรรม สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

หน้าที่ความรับผิดซอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายทหารประทวน

พลขับรถ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับด้น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถ ตรวจสอบ ดูแล รายงานสรุปการใช้ยานพาหนะ และรายงานความชำรุดของยานพาหนะ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย


เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไปตามแนวทางแบบอย่างขั้นต้น และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย


เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก ประสานแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ผลิต เอกสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ช่วยนายทหารพยาบาล

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงาน ด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย


ช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง การปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรตามระเบียบการปฏิบัติงานวิธีการ ปฏิบัติงานและข้อกำหนดการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในโรงงานการ ซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วย


นายสิบส่งกำลัง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ หรือ บริการทั่วไป เกี่ยวกับการดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และ วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การ กำกับแนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เสมียนการเงิน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของผู้บังคับบัญชา


ช่างก่อสร้าง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานราชการ

พนักงานธุรการ

๑.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๒. รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๔. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคารสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานคอมพิวเตอร์

๑. ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๓. นำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับ การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการอุตสาหกรรม

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการยกขน เคลื่อนย้าย และบรรทุกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมของแหล่งผลิต
๒. ช่วยเหลือการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
๓. ทำความสะอาดที่เก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่กำหนด
๔. ดูแล และระวังรักษาที่เก็บวัตถดิบและผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิ ความชื้น การสุขาภิบาล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
๕. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานโรงพิมพ์

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือ แบบพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยแท่นพิมพ์ OFFSET
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเข้าเล่ม เย็บเล่มหนังสือและแบบพิมพ์ต่าง ๆ
๓. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ลูกมือช่าง

๑. ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการซ่อมขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่าง และลักษณะงานของหน่วยที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างเบ็ดเตล็ดภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๓. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับรา่ชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานพัสดุ

๑. รับจ่าย เก็บรักษาหลักฐาน และทำบัญชีพัสดุ
๒. เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
๓. ยกขนพัสดุ จัดระเบียบ ในการเก็บ และทำความสะอาดคลัง
๔. ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
๕. การจัดทำรายงาน หรือหมายเลขพัสดุ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
๖. รวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติการเบิกจ่าย รวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานบริการ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปณสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่ง เอกสารพัสดุ
๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายทหารสัญญาบัตร

รหัสตำแหน่ง 101

 1.  ภารกิจ และการจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง

รหัสตำแหน่ง 102

 1.  วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6 (มาตรา 1 – มาตรา 7)
 3. พระราชบัญญิติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 4. พระราชบัญญ้ติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558
 5. พระราชบัญญ้ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 6. พระราชบัญญ้ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 7. พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

รหัสตำแหน่ง 103

 1. ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476
 3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
 4. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 5. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 7. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

รหัสตำแหน่ง 104

 1. ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476
 3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
 4. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 5. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 7. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

รหัสตำแหน่ง 105

 1. ประมวลกฎหมายอาญา, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 2. พระราชบัญญิติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476
 3. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
 4. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 5. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457
 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 7. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

รหัสตำแหน่ง 106

 1.  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล
 2. การใซ้โปรแกรมมัลดิมีเดีย และโปรแกรมประยุกต์
 3. ระบบการสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการออกแบบรายงาน

รหัสตำแหน่ง 107

 1.  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคขั่น เว็บไซต์ และระบบข้อมูล
 2. การใซ้โปรแกรมมัลดิมีเดีย และโปรแกรมประยุกต์
 3. ระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการออกแบบรายงาน

รหัสตำแหน่ง 108

 1.  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน Basic Organic Chemistry
 2. เคมีทั่วไป General Chemistry

รหัสตำแหน่ง 109

 1.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 2. การบัญชีเบื้องต้น
 3. การบัญชีต้นทุน

รหัสตำแหน่ง 110

 1.  วิชาการบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
 2. พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
 3. วัสดุศาสตร์และระบบเชิงกล

รหัสตำแหน่ง 111

 1.  วิชาภาษาอังกฤษ
 2. คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
 4. Network Security
 5. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

รหัสตำแหน่ง 112

 1.  ความรู้ทั้วไปเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสาร
 2. ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคลื่นความถี่และโทรคมนาคม

รหัสตำแหน่ง 113

 1. วิชากฎหมายควบคุมอาคาร
 2. พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
 3. วัสดุและวิธีการก่อสร้าง

รหัสตำแหน่ง 114

 1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรม
 2. พรบ. วิชาชีพทันตกรรมและจรรยาบรรณทันตแพทย์
 3. การแก้ปัญหาภาวะฉุกเฉินในงานท้นตกรรม
 4. ความรู้พื้นฐานในงานทันตสาธารณสุข

นายทหารประทวน

พลขับรถ

การลอบภาควิชาการ

 1. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
 2. ระเบียบ กห. ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.2525
 3. ระเบียบ กห. ว่าด้วยหนังสือราชการ พ.ศ.2523!
 4. พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
 6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 7. ระเบียบ กห. ว่าด้วยการใช้คำย่อ พ.ศ.2555

การลอบภาคปฏิบัติ

 • ขับรถ

เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา

การสอบภาควิชาการ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม

การสอบภาคปฏิบัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint) 

เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล

การสอบภาควิชาการ

 1. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ
 2. ระบบจัดการฐานข้อมูล
 3. การใช้โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ

การสอบภาคปฏินัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint)

ผู้ช่วยนายทหารพยาบาล

การลอบภาควิชาการ

 1. วิชาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป)
 2. หลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 3. การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน
 4. หลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)

การสอบภาคปฏิบัติ

 • การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life support)

 


ช่างเทคนิค

การสอบภาควิชาการ

 1. เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน
 2. งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การสอบภาคปฏิบัติ

 • ไม่มี 

นายสิบส่งกำลัง

การสอบภาควิชาการ

 1. พระราชบัญญ้ติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

การสอบภาคปฏิบัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint) 

เสมียนการเงิน

การสอบภาควิชาการ

 1. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบัญชีเงินราชการ พ.ศ.2555 และวิธีการบันทึกบัญชี สำหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม
 2. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554
 3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก็ไข เพิ่มเดิม
 4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล พ.ศ.2553
 5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
 7. การบัญชีเบื้องต้น

การสอบภาคปฏิบัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint)

 


ช่างก่อสร้าง

การสอบภาควิชาการ

 1. การอ่านแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างและงานโยธา/เขียนแบบช่างก่อสร้าง
 2. การประมาณราคางานก่อสร้างและงานโยธา/การประมาณราคางานก่อสร้าง
 3. ความรู้เกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง / ความรู้รอบตัว

การสอบภาคปฏิบัติ

 • การเขียนแบบ พิมพ์แบบ ด้วยโปรแกรมชุด
 • ประมาณการราคางานก่อสร้าง

พนักงานราชการ

พนักงานธุรการ

การลอบภาควิชาการ

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง
 2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานในเรื่องการใช้งาน และการปรนนิบัติบำรุงเบื้องด้น
 3. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
 4. ความปลอดภัยในการทำงานภายในสำนักงาน
 5. ความรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แกิไขเพิ่มเดิม

การลอบภาคปฏิบัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint)

พนักงานคอมพิวเตอร์

การสอบภาควิชาการ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2544
 4. มาตรการประหยัดพลังงาน (การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน) ของสำนักคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ
 5. ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
 6. การใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น

การสอบภาคปฏิบัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint)

พนักงานบริการอุตสาหกรรม

การสอบภาควิชาการ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 3. พระราชบัญญ้ติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2544
 4. ความรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม

การสอบภาคปฏิบัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint)

พนักงานโรงพิมพ์

การลอบภาควิชาการ

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
 2. ความหมายและความสำคัญของการพิมพ์
 3. ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสิ่งพิมพ์
 4. ประเภทของการพิมพ์
 5. งานในกระบวนการของการพิมพ์
 6. งานก่อนพิมพ์
 7. งานพิมพ์
 8. งานหลังพิมพ์
 9. การพิมพ์พื้นราบใช้นํ้า
 10. หลักการพิมพ์ วิธีการพิมพ์ และแม่พิมพ์พื้นราบใช้นํ้า
 11. เครื่องพิมพ์พื้นราบทั่วไป
 12. สิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยการพิมพ์พื้นราบใช้นํ้า
 13. ความรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม

การสอบภาคปฏิบัติ

 1. การใช้แท่นพิมพ์ OFFSET สืเดียว
 2. การใช้เครื่องเย็บกระดาษ

ลูกมือช่าง

การลอบภาควิชาการ

 1. ประวัติและโครงสร้างของเครื่องยนต์
 2. การจัดแน่งประเภทของเครื่องยนต์
 3. หลักการการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์
 4. ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
 5. ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์
 6. การบำรุงรักษารถยนต์และการแกไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์
 7. ระบบช่วงล่างรถยนต์
 8. ความรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคม

การสอบภาคปฏิบัติ

 1. การใช้เครื่องมือช่าง
 2. การตรวจสอบและแกไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์
 3. การถอดและประกอบชื้นส่วนเครื่องยนต์
 4. การถอดและประกอบช่วงล่างรถยนต์

พนักงานพัสดุ

การสอบภาควิชาการ

 1. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 1 บททั่วไป และหมวด 6 การซื้อหรือจ้าง
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 1 ข้อความทั่วไป และหมวด 2 การซื้อหรือจ้าง
 4. ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

การสอบภาคปฏิบัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint)

พนักงานบริการ

การลอบภาควิชาการ

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง (เอกสารเรื่องวิชาการ จัดเลี้ยง กรมวิชาการพัฒนาฟิมือแรงงาน)
 2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานในเรื่องการใช้งาน และการปรนนิบัติบำรุงเบื้องด้น
 3. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส
 4. ความปลอดภัยในการทำงานภายในสำนักงาน
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

การลอบภาคปฏิบัติ

 • ความถนัดการใช้ Microsoft Office 2016 (Word, Excel และ PowerPoint)

กำหนดการการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การสอบภาควิชาการ            

 • พนักงานราชการ
 • วันเสาร์ที่ ๕ มิ.ย.๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.    
 • ณ มหาวิทยาลัยรังสิต หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง ให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธี้สอบ 
 • นายทหารสัญญาบัตร    
 • วันเสาร์ที่ ๕ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.   
 • ณ มหาวิทยาลัยรังสิต หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง ให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธี้สอบ
 • นายทหารประทวน 
 • วันอาทิตย์ที่ ๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.   
 • ณ มหาวิทยาลัยรังสิต หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง ให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธี้สอบ 

ประกาศผลสอบภาควิชาการ    

 • วันอังคารที่ ๒๒ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com

การสอบภาคปฏิบัติ

 • นายทหารประทวน
 • รหัส ๒๐๒, ๒๐๓, ๒๐๖, ๒๐๗ วันเสาร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รหัส ๓๒๐, ๓๒๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พนักงานราชการ
 • รหัส ๓๐๑ – ๓๑๙, ๓๒๒ และ ๓๒๓ วันเสาร์ที่ ๒๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รหัส ๒๐๑ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนล่งทหารบก
 • รหัส ๒๐๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • รหัส ๒๐๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.   ที่สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ

 • วันจันทร์ที่ ๑๒ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่เว็บไซต์ http//opsdmodgo.th เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com

การทดสอบวิภาววิสัย

 • นายทหารสัญญาบัตร
 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 • รายงานตัว ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม
 • นายทหารประทวน
 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 • รายงานตัว ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม
 • พนักงานราชการ
 • วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
 • รายงานตัว ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

การทดสอบสถานีต่างๆ (เกณฑ์การทดสอบตาม ผนวก ฉ)

 • นายทหารสัญญาบัตร
 • สถานีที่ ๑ ดันพื้น (PUSH-UP) ภายใน ๒ นาที
 • สถานีที่ ๒ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๒ นาที
 • สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
 • นายทหารประทวน
 • สถานีที่ ๑ ดันพื้น (PUSH-UP) ภายใน ๒ นาที
 • สถานีที่ ๒ ลุกนั่ง (SIT-UP) ภายใน ๒ นาที
 • สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

การสอบสัมภาษณ์

 • นายทหารสัญญาบัตร
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 • รายงานตัว ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม
 • นายทหารประทวน
 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น.
 • รายงานตัว ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม
 • พนักงานราชการ
 • วันศุกร์ที่ ๒๓ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 • รายงานตัว ณ ห้องพินิตประชานาถ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม

ประกาศผลผู้สอบได้ เป็นบุคคลตัวจริง

 • วันศุกร์ที่ ๓๐ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th และ เว็บไซต์
  https://opsd.thaijobjob.com

ผู้สอบได้เป็นบุคคลตัวจริง รายงานตัว

 • วันอังคารที่ ๓ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องยุทธนาธิการ (ชั้น ๒) ภายในศาลาว่าการกลาโหม

ตรวจร่างกาย, ทดสอบจิตเวช

 • วันพุธที่ ๔ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ชั้น ๑๐)

หมายเหต:

 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชาชน” หรือบัตรประจำตัวที่ ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย ตัวอักษรชัดเจน และยังไม่หมดอายุ เช่นใบอนุญาตการขับขี่,หนังสือเดินทาง เป็นต้น ไวให้กรรมการควบคุมการสอบตรวจด้วย)มาแสดงให้เจ้าหน้าที่คุมสอบตรวจในทุกขั้นตอน
 2. การสอบภาควิชาการ ผู้สมัครสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B, ยางลบ และปากกา มาเท่านั้น การแต่งกาย ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายสวมเสื้ออีดสึขาวแขนสั้นคอกลม หรือ คอวี ไม่มีกระเป๋า กางเกงวอร์ม (ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบ) และไม่อนุญาตให้นำสิ่งของมีค่าใด ๆ เข้าห้องสอบ
 3. การลอบภาคปฏิบัติ
 4. การทดสอบคอมพิวเตอร์ การแต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
 5. การทดสอบความถนัดการขับรถยนต์ การแต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
 6. การทดสอบความถนัดช่าง การแต่งกาย ชุดสุภาพ หรือชุดปฏิบัติงานช่าง รองเท้าหุ้มส้น
 7. กรณีอื่นๆ จะประกาศเพิ่มเดิมในวันประกาศผลการสอบภาควิชาการ
 8. การทดสอบวิภาววิสัย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B และยางลบ มาเท่านั้น (การแต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น)
 9. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การแต่งกาย เสื้อยืดสีขาวแขนสั้นคอกลม หรือ คอวี ไม่มีกระเป๋า กางเกงกีฬา หรือกางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา
 10. การสอบสัมภาษณ์ การแต่งกาย ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
 11. การตรวจร่างกาย และทดสอบจิตเวช เฉพาะผู้ที่สอบได้เป็นบุคคลตัวจริง
 12. แผนที่การเดินทาง ไปสถานที่สอบตามแนบท้ายประกาศ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงกลาโหม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 13 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงกลาโหม

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments