กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/13867/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได็ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาชาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลบี สาขาวิชานิเทศศาสตร์และพัฒนาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ การจัดเตรียมการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน งานจัดชื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการ งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ เป็นต้น
 3. ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการและจัดทำคำของบประมาณ
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที,เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแชมวัสดุอุปกรณ์สื่อทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 3. ถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์ในการสนับสนุนการนำเสนอในลักษณะ Multivision เพื่อเผยแพร่ภารกิจ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 4. สนับสนุนงานโสตทัศนศึกษาต่าง ๆ เช่น ช่วยดำเนินการงานทางด้านโสตทัศนศึกษา ช่วยเขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ การใช้สื่อ อินเทอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบและตารางแสดงสถิติข้อมูลต่าง ๆ
 5. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ กิจกรรมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกข่องทาง รวมทั้งการนำเสนอข่าว
 6. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติงานของกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 7. ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เบีาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
 8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ๋ของงาน
 9. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  (1
 10. ให้คำปรึกษา แนะนำในการใช้ บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  (1
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
 • ความรู้ด้านการจัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์ แผนที่ และตารางสถิติ ข้อมูลเพื่อไข้ในการประชุม ฟิกอบรม สัมมนา และ แสดงนิทรรศการ
 • ความรู้ด้านการใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายวีดิทัศน์ เครื่องควบคุมระบบสัญญาณเผยแพร่ภาพสด เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงเพื่อใช้ในการฟิกอบรม หรือสัมมนา และการติดตามประเมินผล
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านการเก็บรักษา ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
 • ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อลำดับภาพเคลื่อนไหว
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 • ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) และสื่อ Social Media 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments