กรมการขนส่งทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/13872/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวนพลขับ,พลขับรถ,ผช.นายสิบยุทธการ,ผช.หัวหน้ารถ,ช่างซ่อม,ช่างซ๋อมโครงสร้าง,ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน,ช่างยานยนต์,ช่างยานยนต์ล้อ,เสมียน,นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย,นายสิบการเคลื่อนย้าย
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 48
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการชนล่งทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 เม.ย. – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนล่งทหารบก
เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือ ทหารกองหนุน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี ๒๕๖๔

๑. กรมการขนล่งทหารบก มีความประลงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประหวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ จำนวน ๔๘ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พลขับ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พลขับรถ

อัตราว่าง : 25 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ผช.นายสิบยุทธการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ผช.หัวหน้ารถ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


ช่างซ่อม

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างซ๋อมโครงสร้าง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างยานยนต์ล้อ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เสมียน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


นายสิบการเคลื่อนย้าย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พลขับ / พลขับรถ / ผช.นายสิบยุทธการ / ผช.หัวหน้ารถ

 1. รับสมัครเฉพาะเพศชาย
 2. มีอายุไม่ตากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๙ ปี 
 3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สำหรับผ้ที่มึคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับ การบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้
 4. สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ จากกรมการขนส่งํทางบก และมีความรูเรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องด้น 

ช่างซ่อม/ช่างซ๋อมโครงสร้าง/ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน/ช่างยานยนต์/ช่างยานยนต์ล้อ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. รับสมัครเฉพาะเพศชาย
 2. มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๒๙ ปี
 3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศน็ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล(ยานยนต์,ไฟฟ้ากำลัง.เครื่องกลอุตสาหกรรม,เครื่องกลเรือ,เครื่องกลเกษตร. ตัวถังและลีรถยนต์) และสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุ แล้ว จ่ะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธี้บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ 

เสมียน (ชาย)

 1. รับสมัครเฉพาะเพศชาย
 2. มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม,เกิน ๒๙ ปี
 3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปิที่ ๖ (ม.๖) ตามหลักสูตรชอง กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธึ้ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

เสมียน (หญิง) 

 1. รับสมัครเฉพาะเพศหญิง
 2. มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๒๙ ปี 
 3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องถึหธี้ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย / นายสิบการเคลื่อนย้าย

 1. รับสมัครเฉพาะเพศชาย
 2. มีอายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม,เกิน ๒๙ ปี
 3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปิที่ ๖ (ม.๖) ตามหลักสูตรชอง กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธึ้ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการแหล่งสมาคมนายหหารขนส่ง

กรมการชนล่งทหารบก กรมการชนล่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนน ประติพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 – 21 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022410959

 และ โทร.ทบ. 94510)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments