กรมอนามัย

ลิงค์: https://ehenx.com/13902/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก (ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 เม.ย. – 26 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการว่าจ้าง เป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข

ด้านการปฏิบัติการ

(๑) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลวิขาการเบื้องต้นในการพัฒนาระบบหรือรูปแบบ/ นวัตกรรมงานสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
(๒) สรุปงานเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการงานสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
(๓) พัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข (ด้านการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ) และจัดทำคู่มือ/โปรแกรม/แนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ)
(๔) ปฏิบัติการด้านสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) รวมทั้งดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์การออกกำลังกายให้พร้อมใช้งาน
(๕) ให้บริการคัดกรองสมรรถ่ภาพทางกายตามกลุ่มวัย พร้อมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อให้ ดำเนินการตามแผนหรือสัมฤทธึ๋ผลตามที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด

ด้านบริการ
(๑)ให้บริการคัดกรองสมรรถภาพทางกายตามกลุ่มวัยตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๒) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตาม กลุ่มวัยตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๓) ให้บริการและพัฒนารูปแบบบริการต้านการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามกลุ่มวัยตาม หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๔) ให้บริการและพัฒนารูปแบบบริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
(๕) เป็นวิทยากร/ผู้นำด้านการออกกำลังกายเหมาะสมตามกลุ่มวัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ ภาคีเครือข่าย
(๖) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสาธารณสุข

 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ) ตามกำหนดระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ในวัน เวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ 

ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 – 26 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055993000

ต่อ 111

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments