กรมทางหลวง

ลิงค์: https://ehenx.com/13924/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานโยธา,พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร,พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร,พนักงานเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานทางหลวงที่ 14)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 14 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานโยธา

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  11,280-13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานเครื่องกล

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 


พนักงานโยธา

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

  ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 1-3 ต้องได้รบัวุฒิในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างดทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

  ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 1-3 ต้องได้รบัวุฒิในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างดทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

  1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และ
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  5. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (2) – (4) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

  ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (2) – (4) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร


  พนักงานเครื่องกล

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีที่มีหลักสูตรกำหนดรระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
  4. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

  ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลโลหะอุตสาหกรรม เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

  หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 8. ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นิติกร

  1. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรกอบการดำเนินคดีของกรมทางหลวง
  2. พิจารณาเสนอความเห็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง
  3. เป็นผู้แทนคดีของกรมทางหลวง ในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานอัยการ และกรรมาธิการคณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไปพบพนักงานอัยการและไปศาล
  5. เป็นพยานศาล
  6. ทำงานเกีย่วกับร่างพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  พนักงานโยธา

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

  ฝากประชาสัมพันธ์

  เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

  1. ช่วยงานสร้าง ซ่อม บำรุงรักษาทาง/สะพาน สำรวจทาง/สะพาน สำรวจรังวัดที่ดิน หรือทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือทำการสำรวจแนวทาง และรายละเอียดของทางหลวงแนวทางและระดับหลังทาง รูปตัดช่องระบายน้ำ และสำรวจจุดบกพร่องบนทางหลวง หรือสำรวจรายละเอียดบริเวณที่จะทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร หรือคำนวณงานทาง เป็นต้น
  2. คัด เขียน ย่อแบบแปลน แผนที่ งานต่างๆ จัดทำแผนที่สายทาง แผนผัง แผนภูมิต่างๆ
  3. ติดตั้งป่าย เครื่องหมาย และสัญญาณจราจร เช่น หลักกันโค้ง หลัก กม. ราวกั้นอันตราย หลักเขตทาง หลักการ์เรล ฯลฯ และดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยตลอดเวลา
  4. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานความเสียหายของสายทาง
  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าแสงสว่าง หรือระบบไฟฟ้าของเคราื่องจักรและยานพาหนะหรือระบบไฟฟ้ากำลังโดยการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง แต่ง แก้ไข ปรับซ๋อม ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า ตลอดจนช่วยซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หรือระบบไฟฟ้ารถยนต์ หรือระบบไฟฟ้ากำลัง รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับซ่อม ตรวจและทดสอบ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  3. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บันทึกรายการในใบสั่งซ่อมข้อมูลประวัติการซ๋อมและบำรุงรักษา ข้อมูลเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เ็นต้น
  4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

  1. ขับและ/หรือควบคุมเครื่องจักรขนาดเบา เครื่องจักรขนาดกลาง เครือ่งจักรขนาดหนักชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิ
  2. ดูบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  พนักงานเครื่องกล

  1. ปฏิบัติงานด้านเครื่องยนต์ ได้แก่
   1. ติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจสอบ และทดสอบเครื่องยนต์ ตัวถังรถยนต์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลทุกชนิด
   2. บำรุงรักษษเครื่องยนต์ ยานพาหนะ และคเรื่องจักรกลประเภทต่างๆ เพื่อป้องกันการเสียหาย เช่น ตรวจ เติม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิก อัดจารบี ให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาและชนิดของเครื่องยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล ตามที่กำหนด
   3. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านเครื่องยนต์ เช่น ทะเบียนเครื่องจักรและยานพาหนะ บันทึกความเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและยานพาหนะ รายงานข้อมูลการใช้การช่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รายงานการใช้น้ำมัน เป็นต้น
  2. ปฏิบัติงานด้านช่างกลโรงงาน ได้แก่
   1. ตี ดัด เจาะ ม้วน กลึง ไส คว้าน อบชุบแข็ง เจียรนัย ด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ หรือขึ้นแบบ หล่อ หลอม โลหะ เพื่อขึ้นรูป หรือเชื่อมประสาน และดัดโลหะด้วยแก๊ส หรือไฟฟ้า หรือซ่อมยางรถยนต์และทำผลิตภัณฑ์ที่เหล่อหลอมด้วยยาง หรืออบชุบโลหะด้วยเตาอบชุบ รวมทั้ง เคาะ ปะผุ โป้ว พ่นสีเครื่องจักรและยานพาหนะ เพื่อซ๋อมสร้าง ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรและยานพาหนะ
   2. ติดตั้ง ซ๋อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ทุกประเภทให้มีมาตรฐาน
   3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  นิติกร

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ปรกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา
  7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด
  8. พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

  พนักงานโยธา

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ปรกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจ
  7. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทาง
  8. ความรู้เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง
  9. ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคางานก่อสร้าง

  พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง หรือไฟฟ้าของเครื่องจักร ยานพาหนะ หรือระบบไฟฟ้ากำลัง และซ๋อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
  7. ความสามารถในการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับซ๋อม และทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  8. จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายการในใบสั่งซ๋อม ข้อมูลประวัติ การซ่อมและบำรุงรักษา ข้อมูลเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

  พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขับ การใช้และการควบคุมเครื่องจักร
  7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร
  8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยการขับและควบคุมเครื่องจักร

  พนักงานเครื่องกล

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ หลักการทำงานของเครื่องยนต์ การซ๋อมบำรุงรักษาเครื่องกลและยานพาหนะ
  7. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องกลึง เครื่องกัด คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานช่างเครื่องกล และการใช้เครื่องมือกล
  8. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม การเชื่อมโลหะ คุณสมบัติของเครื่องเชื่อมโลหะ การใช้เครื่องมือ และการคำนวณเกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุ

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป

  สำนักงานทางหลวงที่ 14 สำนักงานทางหลวงที่ 14 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 – 19 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.038310518

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวง

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Facebook Comments