กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/13938/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองต่อด้านการค้ามนุษย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

กองต่อด้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ

ด้วยกองต่อด้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ ประจำกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ กองต่อด้านการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับชาติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามลักษณะงานของกองต่อด้านการค้ามนุษย์ ดังนี้ ส่งเสริมและสนับสมุน การฟิกอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 กับหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดเก็บข้อมูลผ่านการประเมินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเดิม และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ รวมทั้งดำเนินการออกบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) เพื่อสนับสมุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการประสาน และกำกับ การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยปฏิบัติงานเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว จัดประชุมและเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการประสาน และกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมเสนอคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประสานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมดิที่ประชุมคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการประสาน และกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ ให้บริการข้อมูล เอกสาร คู่มือ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ แก่หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงองค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองต่อด้านการค้ามนุษย์ กองต่อด้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 – 21 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022029070

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments