สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/13937/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะ:กรรมทาวิคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเช้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทคเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกวะทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิขาการ แก่ประเทศเพื่อนบ้านใบการพัฒนาโครงสรัางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้น เศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหนัาที่ชององค์กร ตำแหน่ง เจ้าหนัาที่วิเคราะห์โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. มีสัญขาติไทย
 2. มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ บับถีงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 3. ต้องปฏิบ้ติงานให้แก่ สพพ. ได้เต็มเวลา
 4. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ สพพ.
 5. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเติอบประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น หรือหน่วยงาบของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น
 6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารห้องถิ่น กรรมการหรือ ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง
 9. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาขนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถีอว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 10. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับ สพพ. หรือในกิจกรรมที่เป็นการแข่งข้น กับกิจการของ สพพ. ภายใบระยะเวลา 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ตังนี้ไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อม
 11. กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

สำหรับในข้อ 5 และข้อ 8 นั้น ไห้มีผลบังคับในวันที่บรรจุแต่งตั้ง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

สนับลนุนการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ของ สพพ. ตั้งแต่ขั้นการจัดทำแผนงาน การวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ และการประเมินผลโครงการ เพื่อให้งานโครงการบรรลุสำเร็จตามเป้าหมาย และเสริมสรัางศักยภาพในการ บริหารจัดการโครงการภายใด้การให้ความช่วยเหลือของ สพพ. ให้เป็นไปตามวัตลุประสงค์ขององค์กร ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ นโยบาย มติของคณะกรรมกาวสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (ศพพ.) มติของคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสบุนการปฏิบัดิงาน ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) :ตนเอง   ,สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026177676

ต่อ 501-2

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments