สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/14002/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเข้า ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม,เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ด้านการเงินและบัญชี หรือ สาชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หน่วยกิตเกี่ยวกับวิชาการเงินบัญชีไม่ตํ่ากว่า 12 หน่วยกิต)
 4. มีความรู้ด้านโปรแกรมทางบัญชี มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และทักษะการใช้ Internet
 5. มีทักษะการประสานงานที่ดี ละเอียดถี่ถ้วน และทำงานตรงตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
 6. ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติเสียหายในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
 7. หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีและการเงิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. ไม,จำกัดเพศ อายุไม,เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 4. มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและตลาดสินค้า
 5. มีความรู้เรื่องเครื่องมือช่าง อุปกรณ์สาธารณูปโภคในระดับปานกลาง
 6. หากมีประสบการณ์ในการยกร่างสัญญา และการบริหารสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet, Email และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบในงาน อุทิศตนและเสียสละให้กับงาน
 10. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานด้านการจัดทำทะเบียน คุมการตรวจรับกรณีเงินเชื่อ การวางบิลให้ผู้ประกอบการร้านค้าและ บริษัท การรวบรวมและจัดเรียงเอกสารการเบิกจ่ายตามรหัสบัญชี พร้อมประทับตราประเภทหมวดรายจ่าย การจัดทำใบงบสำคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อ ค่าใช้สอย การเบิกเงินค่าภารกิจต่าง ๆ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา ราชการ และค่ารักษาพยาบาลของสถานีกาชาดทั้ง 13 แห่ง

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสารทางด้านการบัญชี ได้แก่ การจัดเตรียม จัดเรียง และคัดแยกเอกสารให้ เป็นหมวดหมู่ การด้นหาเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารก่อนการจัดเก็บ เป็นต้น ปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ด้านการบันทึกบัญชี และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตามคุณลักษณะที่ผู้โช้กำหนด โดยวิธีตกลงราคา รับผิดชอบการซื้อ/จ้างเลนส์แว่นตา และพัสดุอื่นของศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
 2. ทำเอกสารซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเร่งด่วน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยชุดธารนํ้าใจ
 3. งานติดต่อประสานงาน เพื่อรับใบสั่งซื้อและตรวจสอบใบส่งของ
 4. จัดซื้อชุดใส่บาตร ชุดทำบุญ กระเช้าอวยพร ฯลฯ เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ ของสำนักงาน
 5. ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง เร่งด่วนที่ต้องเดินเรื่องอนุมัติให้ทันการใช้งานในเวลาที่กำหนด
 6. สืบ ค้นหา vender หรือ supplier รายใหม่และรวบรวมเป็นฐานข้อมูล
 7. บันทึกข้อมูลรับและคืนหลักประกันชอง/หลักประกันสัญญาในระบบ FMIS
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments