รถไฟฟ้ากรุงเทพ

ลิงค์: https://ehenx.com/14005/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคระบบน้ำ,เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์,เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ,วิศวกร(Engineeronsite)ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา(สายสีม่วง),วิศวกร(Engineeronsite)ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ(สายสีน้ำเงิน),ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ(สายสีน้ำเงิน),ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ(สายสีม่วง)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างเทคนิค ระบบน้ำ

ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์

ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ

ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร (Engineer on site) ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)

ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)

ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)

ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง)

ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างเทคนิค ระบบน้ำ 

 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง 
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 • ประสานงาน ให้การสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในระบบรถไฟฟ้า
 • สุ่มตรวจ  การปฏิบัติงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัท  ไม่ขัดต่อกฎหมายและให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
 • รวบรวมและจัดทำรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงาน และงานเอกสาร
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และการคำนวณ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

วิศวกร (Engineer on site) ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 

 • อายุ 23-32 ปี 
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, ระบบควบคุม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย  2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 • สามารถอ่านคู่มือ/เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และนำไปปฏิบัติงานซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะในการวางแผน  และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน) 

 • อายุ 23-32 ปี 
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์่, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย  2 ปี เกี่ยวกับงาน Computer Network,  ระบบสารสนเทศ  , ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ หรือ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, หรือด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 • มีทักษะในการวางแผน  และในการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์   ไฟฟ้ากำลัง
 •  มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1- 3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง) 

 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์   ไฟฟ้ากำลัง
 •  มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1- 3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างเทคนิค ระบบน้ำ 

 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง
 • สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน
 • บันทึกข้อมูลและประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาเชิงพาณิชย์ 

 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อประสานงาน การจัดทำรายงาน และงานเอกสาร
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และการคำนวณ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 

 • ประสานงาน ให้การสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ ในระบบรถไฟฟ้า
 • สุ่มตรวจ  การปฏิบัติงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัท  ไม่ขัดต่อกฎหมายและให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า
 • รวบรวมและจัดทำรายได้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาเชิงพาณิชย์

วิศวกร (Engineer on site) ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)

 • ดูแลรับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์ งานระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • ควบคุม, ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหน้างาน (on site)  เพื่อให้ระบบพร้อมใช้บริการ  และบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ หาสาเหตุของอุปกรณ์เพื่อแก้ไขและทำการซ่อมบำรุง  และให้แนวทางในการซ่อมบำรุงกับช่างเทคนิค
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ / หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ 

วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)

 • ดูแลรับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์ งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • ควบคุมและ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่หน้างาน (on site)  เพื่อให้ระบบพร้อมใช้บริการ  และบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ หาสาเหตุของอุปกรณ์เพื่อแก้ไขและทำการซ่อมบำรุง  และให้แนวทางในการซ่อมบำรุงกับช่างเทคนิค
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตคโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ / หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ 

ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน) 

 • บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง
 • บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน

ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง) 

 • บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง
 • บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน

วิธีการสมัครงานพนักงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “รถไฟฟ้ากรุงเทพ

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments