สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/14004/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ราชบุรี,ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

เรื่อง ขยายการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็น บุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. ปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
 4. หรือเทียบเท่า
 5. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ขอบเขตวิชาที่สอบ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
 4. หรือเทียบเท่า
 5. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
 6. หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และนํ้ายา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 1. ไมจำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
 4. หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 5. มีความขยัน และสามารถอยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
 6. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเข้าปฏิบัติงานภายในห้องสะอาด (Cleanroom) ได้ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขลักษณะ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่สวมใส่เครื่องประดับ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint) และอุปกรณ์ สำนักงานได้ดี
 5. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความชื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเวลา ให้กับงานได้ดี
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม1เกิน 35 ปี เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหาร กองหนุน
 2. วุฒิการการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี สาขาการเงินและบัญชี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel/PowerPoint) และอุปกรณ์ สำนักงานได้ดี
 4. มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเท เสียสละเวลาให้กับ งานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดตันได้
 5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดได้
 6. หาได้รับคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย กำหนดวงเงินคํ้าประกัน 50,000 – 200,000 บาท หรือบุคคลคํ้าประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

 1. ไม,จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี เพศชายปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหาร
  กองหนุน
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ที่ เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี เช่น Visual Basic, Java, ASP, PHP, SQL Oracle มีความรู้ด้าน Network, OS Linuk, Windows Server, wab Server และมีพื้นฐาน VMWARE หรือ Virtusl technology จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเสียสละ มีใจรักงานบริการ อดทน เสียสละ อุทิศเวลาให้กับงาน สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และในวันหยุดราชการ วันเสาร์/อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้

นักเทคนิคการแพทย์

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
 2. หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
 4. มีใบประกอบวิชาชีพ
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 7. มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิด สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ชื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบปฏิภาณ แก่ไขปัญหา และปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดได้อย่างเคร่งครัด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 1. ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการรับบริจาคโลหิต ทั้งภายในและภายนอกสถานที่
 2. เก็บ และล้างอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และลงบันทึกการใช้งาน
 3. จัดเตรียมถุงบรรจุโลหิต หลอดตัวอย่างโลหิต และลงบันทึกการใช้งาน
 4. จัดเก็บโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิต เมื่อมีการบริจาคโลหิตสิ้นสุดลง
 5. ดูแลผู้บริจาคโลหิตขณะกำลังบริจาคโลหิต และช่วยจัดเลี้ยงผู้บริจาคโลหิต
 6. งานอื่นๆ ที่ผู้,บังคับบัญชามอบหมาย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการบริจาคโลหิตทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ (ยกอุปกรณ์ รับบริจาคโลหิตขึ้นรถออกหน่วย และยกอุปกรณ์เก็บในอาคาร) เก็บ และล้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้, หลอด ตัวอย่าง และลงบันทึกการใช้งาน จัดเตรียมถุงบรรจุโลหิต หลอดตัวอย่าง และลงบันทึกการใช้งานจัดเก็บโลหิต และ หลอดตัวอย่างโลหิต เมื่อการบริจาคโลหิตสิ้นสุดลง ดูแลผู้บริจาคโลหิตขณะกำลังบริจาคโลหิต และช่วยจัดเลี้ยงผู้ บริจาคโลหิต รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และนํ้ายา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตถุงบรรจุโลหิต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติงานเฉพาะ (ห้อง สะอาด) ที่ควบคุมความสะอาด อุณหภูมิ และความชื้นภายในห้อง ภายใต้มาตรฐานวิธีการผลิตยาที่ดี (GMP) ต้องมี การปฏิบัติงานควบคุมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใขัในกระบวนการผลิต งานตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตและ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ลงรับหนังสือเข้า เอกสารการเงินของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของเช็ค ใบโอนเงิน ตั๋วแลกเงิน ดร๊าฟ ฯลฯ
 3. จัดทำหนังสือตอบรับเงินรายได้ และนำส่งใบเสร็จรับเงินให้โรงพยาบาล
 4. จัดทำบันทึกข้อความหนังสือแจ้งเตือน ทวงชํ้า และเร่งรัดการชำระหนี้ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 5. จัดทำบันทึกข้อความหนังสือนำล่งใบเสร็จรับเงิน และล่งใบเสร็จรับเงินให้โรงพยาบาลต่างๆ
 6. พิมพ์ชองจดหมาย และใบนำล่งไปรษณีย์ พับใบแจ้งหนี้/โบเสร็จรับเงินใส่ชอง ส่งให้โรงพยาบาล
 7. นักทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินลงในตาราง Excel
 8. ตรวจสอบคำผิดในหนังสือนำล่งใบเสร็จรับเงิน
 9. จัดทำข้อมูลหนี้ด้างชำระของโรงพยาบาลล่งให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
 10. บันทึกรายละเอียดข้อมูลหนี้ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 13 แห่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. บันทึกจัดสรรเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 2. บันทึกการยืนยันรายได้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
 3. บันทึกการยืนยันเงินงบกลาง อาทิ เงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ในนาม สภากาชาดไทย ค่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เงินงบฉุกเฉินเพื่อการช่วยเหลือ รวมไปถึงเงินสนับสนุน เงินสนับสนุน งานวิจัย เป็นต้น
 4. ตรวจสอบเอกสารจากฝ่ายฯ/ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ/งานบริการโลหิตฯ/ และควบคุมการใช้ งบประมาณพร้อมตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
 5. ตรวจสอบ และบันทึกรายการจอง/ผูกพันงบประมาณ เงินสภากาชาดไทย และอื่นๆ
 6. จัดทำงบประมาณประจำปีตามแผนงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 7. ควบคุมและรายงานงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้งานจริง
 8. จัดทำรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำเดือนประจำปีขององค์กร
 9. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาด้นทุนผลิตภัณฑ์ และบริการ ของศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
 10. การตรวจสอบความลูกต้องของข้อมูลในกระดาษทำการ
 11. จัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกันงานด้นทุนผลิตภัณฑ์ และบริการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายใน และภายนอก

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

 1. ปฏิบัติงานดูแลให้คำแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิตแบบครบวงจร ทั้งของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่ง งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา บางพระ
 2. ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา Telecar อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
 3. ดำเนินการติดตั้ง/แก้ปัญหา ดูแลระบบสำรองข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่ง งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมบางแค และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา บางพระ
 4. ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเตรียมออกหน่วยเคลื่อนที่ Telecar ของแต่ละวันประมาณวันละ 15 – 25 ชุด
 5. ติดตั้งดูแลระบบเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 6. ติดตั้งดูและระบบ Web Server/UNIX/Poxy
 7. ปรับแต่งประสิทธิภาพ Router, Switch ให้เหมาะสมกับงาน
 8. จัดทำรายงาน Backup ข้อมูลต่างๆ อยู่สมํ่าเสมอ และอัปเดตเทคโนโลยี Hardware อย่าง สมํ่าเสมอ

นักเทคนิคการแพทย์

 1. ช่วยงานในการบริจาคพลาสมา และเกล็ดเลือด
 2. งานตรวจนับเม็ดโลหิตชนิดต่างๆ และงานควบคุมคุณภาพภายใน
 3. บันทึกข้อมูลเข้าระบบคุณภาพ โปรแกรม TBIS
 4. ดูแลจัดเก็บถุงพลาสมา และแช่เซ็งในอุณหภูมิที่เหมาะสม
 5. งานปันแยกโลหิตจากหลอด CBC เพื่อดูสีพลาสมาก่อนบริจาค และผล Lipemic test ใน TBIS
 6. งานทำ Pathogen Inactivation (PI) ให้บริการกับโรงพยาบาลต่างๆ 

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | เว็บรับสมัคร | 5 | 6 | 7 | 8 |

Facebook Comments