ก.พ.

ลิงค์: https://ehenx.com/14030/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 25 พ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ของสำนักงาน ก.พ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบแนวทางการพัฒนาและปรับระบบ วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอปรับเปลี่ยนระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบดิจิทัล
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ของภาครัฐเพื่อปรับบทบาทให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การเตรียมกำลังคนรุ่นใหม่ในราชการ ระบบตำแหน่ง
รูปแบบการจ้างงาน เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพราชการ ระบบการสรรหา ระบบการเรียนรู้และพัฒนา
การบริหารผลการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ กับความผูกพันต่อราชการ เป็นต้น
๓. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง/มาตรการในการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคราชการ โดยปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับวิถีการทำงานและการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ และนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ
๔. วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของราชการฝ่ายพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลในมิติที่หลากหลายและสร้างแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
๕. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

1. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (100 คะแนน)
(2) วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (50 คะแนน)
(3) วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทั้งนี้ จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 25 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments