สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/14034/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการศาสนา,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,พังงา,ราชบุรี,สุพรรณบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ค. – 20 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศาสนา

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


นักวิชาการศาสนา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับ มอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือ โครงการให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมถุทธิ้สูงสุด
 2. ประมวลและวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวช้อง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 3. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม ภารกิจของส่วนราชการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทบทวน ปรับปรุง บูรณาการ และพัฒนางาน โครงการ หรือ การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. ศึกษา วิเคราะห์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ การวิเคราะห์คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งการจัดทำเอกสารและเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารชี้แจงงบประมาณต่อสภา เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 6. วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้ากหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
 7. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธื้ตามที่กำหนด
 8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย และแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 10. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก่ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติ หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

 1. เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยช้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมาย ปกครองที่เกี่ยวซ้องกับการบริหารราชการและการดำเนินคดีของหน่วยงาน
 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสํมฤทธตามที่กำหนดไว้
 5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวซ้องเพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าว
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูลและช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบ การบริหารงานคลัง เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบเพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และการคลังให้ทันสมัย
 3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐข้อมูล เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญ การรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 6. ควบคุม ประเมิน ติดตามผล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ การจัดทำบัญชี วางฎีกา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 7. ควบคุมการเบิกจ่าย เร่งรัด เก็บรักษา และนำส่งเงินทุกประเภท จัดทำงบเดือนแสดงรายการ เบิกจ่าย และการรวบรวมใบสำคัญนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง
 8. จัดทำบัญชี และรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินกองทุน พุทธมณฑล รวมถึงบัญชีกองทุนพุทธมณฑล เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใช้เป็นฐานข้อมูล ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 9. จัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ
 10. ตรวจสอบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลใบสำคัญการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รวมถึง ข้อมูลค่านํ้า ค่าไฟฟ้า และค่านํ้ามัน เพื่อจัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานต้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

 1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำ
  สัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผล ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ
 3. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ ผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
 4. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการศาสนา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านพุทธศาสนา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านพุทธศาสนา และศาสนาอื่นเบื้องต้น พร้อมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา
 3. สำรวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศาสนา ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม
 4. พิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยเผยแพร่ด้านศาสนา และคำขออนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม
 5. พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนตามพระบรมราชโองการ อุดหนุนกิจกรรม ซ่อมแซม ศาสนสถาน องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ อุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา เงินอุดหนุนบูรณะพัฒนาวัด
 6. ฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนา รับสนองงานสกอบรมพระสังฆาธิการ
 7. จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ และหนังสือ รับรองการเทียบวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
 8. ปฏิบัติงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ งานฺด้านการประชุมมหาเถรสมาคม
 9. ดำเนินการด้านศาสนสงเคราะห์
 10. รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลประวัติพระสังฆาธิการเพื่อดำเนินการจัดสรรนิตยภัต
 11. ตรวจสอบข้อมูลและร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนความประพฤติผิด พระวินัย ของพระสงฆ์
 12. รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลประวัติของผู้เผยแผ่ศาสนาอื่น
 13. ตรวจสอบข้อมูล และร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนของผู้เผยแผ่ศาสนาอื่น
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บริการทั่วไป หรือด้านการเงินและบัญชี หรือด้านพัสดุ หรือด้านบุคลากร ตามแนวทาง แบบอย่างชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได็โดยสะดวก ราบรื่น และ มีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 3. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
 4. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษานำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
 5. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 6. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 8. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการค้นหางานต้านบุคคล
 9. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 10. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวซ้องเพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก่ไขเพิ่มเดิม พระราขบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2568)
 4. และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และหลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ

นิติกร

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกร โดยวิธีการ สอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ใฃ้ในการปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกร
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 กฎ และระเบียบที่เกี่ยวซ้อง นโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2568)
 6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวช้องกับอำนาจหน้าที่ และหลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการบัญชี
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แกไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2568)
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และหลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 3. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แกิไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2568)
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และหลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ

นักวิชาการศาสนา

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการศาสนา โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2568)
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และหลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ

เจ้าพนักงานธุรการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562
 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหลักพระธรรมวินัยที่สำคัญ
 4. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. – 20 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments