มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลิงค์: https://ehenx.com/14036/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เลย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 เม.ย. – 9 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


วิศวกรโยธา

ประเภท : วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิจัย

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 


วิศวกรโยธา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) อย่างต่ำระดับภาคีวิศวกร

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี 


นักวิจัย

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางด้านการวิจัย หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาการวัดและประเมินผล 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำคณะ
 2. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารในการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม พร้อมรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมต่างๆ อาทิเช่น ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การประชุมคณาจารย์ สังกัดคณะ การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ
 3. ดำเนินการจัดทำเอกสารและดำเนินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
  คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนแจกเอกสารการประเมินและรวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. ดำเนินการจัดทำคำสั่ง/ประกาศ/หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และของคณะ
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การ
  ประกาศรับทุนวิจัย การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุนวิจัย การประกาศผลการรับทุนวิจัย การทำสัญญารับทุนการวิจัย การติดต่อและประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาเค้าโครงงานวิจัย การพิจารณาใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและจัดทำสรุปข้อมูลงานวิจัยของคณะ เป็นต้น
 7. งานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย

วิศวกรโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้างและงานซ่อมแซม อาคาร ถนน หรืองานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
 2. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างและงานซ่อมแซม อาคาร ถนน หรืองานวิศวกรรมโยธา แก่หน่วยงาน
  ต่าง ๆ ของมหาวิทยา
 4. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิศวกรรมโยธา แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. รับชำระเงินจากบุคคลภายนอก
 2. ตรวจสอบหลักฐานใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ถูกต้อง และนำส่งหัวหน้างาน
 3. จัดทำทะเบียน ตรวจสอบเอกสาร และดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน เก็บเอกสารการเบิกจ่าย
 4. ดำเนินการประสานการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งบริหารและค่าตอบแทนรถประจำตำแหน
 5. จัดทำฎีกาการเบิก-จ่าย เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เบิกเงินจากงบประมาณแผ่นดิน บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน ของบประมาณเพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินการประสานข้อมูล กบข. ของข้าราชการ ดำเนินการเรื่องบำเหน็จของข้าราชการ และบำเหน็จของลูกจ้างประจำ
 6. จัดทำข้อมูลรายงานการใช้เงินงบบุคลากร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ประจำตำแหน่งทางบริหารและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการของบประมาณเพิ่มเติมเงินเหลือจ่าย
 7. จัดทำทะเบียนคุม และเบิกจ่ายเงินมัดจำประกันสัญญาฝากคลัง (งบประมาณแผ่นดิน)
 8. นำส่งรายได้แผ่นดิน และนำส่งเบิกเกินส่งคืน
 9. จัดทำรายการหักเงินเดือนทุกรายการที่เกี่ยวข้อง ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
 10. 10 ประสานงานและติดตามการเบิก -จ่ายเงิน งบประมาณแทนกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำหนังสือออกระบบใน GFMIS และเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
 11. 11 ตรวจสอบหลักฐาน ชุดเบิก ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ พร้อมเบิก-จ่าย
 12. 12 บันทึกบัญชีรายได้เงินงบประมาณเข้าระบบ Express
 13. 13 บันทึกข้อมูล เบิก-จ่าย ในระบบ Express (KL)
 14. 14 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นักวิจัย

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยด้านต่าง ๆ การให้บริการวิชาการ การเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผลข้อมูล ประสานงานเครือข่ายวิจัย ประกาศทุนวิจัย รับสมัครทุน การดำเนินการเกี่ยวกับสัญญารับทุนวิจัยประสานงานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NIRIIS) ประสานงานในการดำเนินการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ติดตามประเมินผลงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย :

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดีชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0428352224

ต่อ ๔๑๑๑๕,๔๑๑๓๕

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments