กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/14043/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,ช่างซ่อมบำรุง,เจ้าหน้าที่สถิติ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ๘ (สวพ.๘))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง ชยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงรันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.๘) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.๘) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.๘) นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบัน พบการระบาดระลอกใหม่ และได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีเป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนสูงชื้นในแต่ละรัน ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อด้งกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เฝ็าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบทุกคน รวมทั่งความรับผิดชอบ ต่อสังคมส่วนรวม

จึงขอขยายกำหนดเวลารับสมัคร จากเดิมวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ตามประกาศข้างต้นออกไปจนถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั่งนี้ กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา (สวพ.๘) จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๔ ๔๕๙ ๐๕ – ๖ และที่เว็บไซต์ www.oard8.go.th และ www.doa.go.th (หน่วยงานสังกัดกรม ■=> กอง สถาบัน สำนัก ศนย์ กลุ่ม (ส่วนกลาง) กองการเจ้าหน้าที่ •=> ข่าวสอบ)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ช่างซ่อมบำรุง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่สถิติ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 


ช่างซ่อมบำรุง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างยานยนต์ ทางช่างเครื่องกล ทางช่างซ่อมบำรุง ทางช่างเชื่อม ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อมอุตสาหกรรม


เจ้าหน้าที่สถิติ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ 


เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเกษตร

ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่งหนังสือ งานพิมพ์ และงานเลขานุการ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


ช่างซ่อมบำรุง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างที่มีลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญการ ในการซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดูแลการปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาแก่ช่างในระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่สถิติ

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำ สถิติ เช่น การเก็บ คัดลอก รวบรวมข้อมูลสถิติ รับ-ส่งแบบ ข้อมูล และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ เอกสารการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดทำ รวบรวมเอกสารการเงิน งบประมาณ จัดเตรียมเอกสาร เตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม เก็บรักษาเอกสารสำคัญ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏฺบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานงบประมาณและแผนงาน ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์และสรุปรายงานผล งานร่างโต้ตอบหนังสืองานการประชุม งานบริหาร อาคารสถานที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบหรือบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิตผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศึกษา วิเคราะห์พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานวิจัย งานแผนงาน และการติดตามประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ๘ (สวพ.๘) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที ๘ (สวพ.๘) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments