กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14046/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 12 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่๒๘กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 2. เป็นผู้พิการประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3
 3. ของประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
 4. ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
  ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นอุปสรรคจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่กำหนด ตลอดจนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน เชื่อมโยงการจัดการระหว่างสำนักงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานให้บริการด้านการบริหารสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมวันทำการ ใช้ระบบ Back Office ดูแลโปรแกรมระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน การบัญชี พัสดุ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การประสานงาน และการบริการที่ดี
 2. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 3. ความรู้อื่นที่จำเป็นต้องใช้สำหรับปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
 4. การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word / Excel / PowerPoint)
 5. การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 12 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments