กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14047/ หรือ
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,เจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (โรงพยาบาลสระบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 11 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกํไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

แพทย์แผนไทย

ประเภท : วิชาชีพเสพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

แพทย์แผนไทย

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภท เวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

๑. ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ชี่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
๒. ไต้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข 


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

๑. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน
๒. ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทางเวชระเบียน
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชิ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษาการฟินฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสุขภาพ และอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้นวางแผน และ พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำฟิกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข ชื่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แก่เด็กในวัยต่าง ๆ ผู้ป่วยและประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจป้องกัน และบำบัดรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมและ โรคในช่องปาก เป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอำเภอ ศูนย์การแพทย์และอนามัย หรือสถานพยาบาล ในชนบท เช่นการตรวจฟ้น อุดฟ้นขูดหินนํ้าลาย ถอนฟ้น รักษาโรค และทำความสะอาดในช่องปาก หรือแผลภายหลัง การถอนฟ้น ฯลฯ ตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของทันตแพทย์ ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ด้านการรักษา ความสะอาดและสุขภาพของฟ้นและช่องปาก แก่ผู้ป่วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไปจัดเตรียม และบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการทางด้าน ทันตสาธารณสุข ชัดทำรายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข เพื่อติดตามประเมินผลงานทางด้านทันตสาธารณสุข อาจปฏิบัติงานการส่งเสรีมสุขภาพ การสุขาภิบาล การควบคุมป้องกันโรค และรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
 


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถิติทางการแพทย์ไนขั้นตอนเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะงานทีปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งป่วย ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ การรักษาพยาบาลและ การวิเคราะห์โรค เพื่อประโยชน์ไนการปรับปรุงคุณภาพ ของการรักษาพยาบาล การปรับปรุงและขยายกิจการ ของโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาพยาบาลและเพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวางมาตรการในการป้องกันโรค ตลอดจนการวางแผนเกี่ยวกับสาธารณสุขของบ่ระเทศในด้านอื่น ๆ ด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

วิชาที่สอบ

แพทย์แผนไทย

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    คณิตศาสตร์
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
–    เหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เวชกรรมไทย
–    ตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย หัตถเวชไทย
–    นวดไทย เภสัชกรรมไทย
–    ยาสมุนไพรไทย
ผดุงครรภ์ไทย
–    มารดาและเด็กหลังคลอด
 


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    คณิตศาสตร์
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวซ้อง
–    เหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    ลักษณะงานบริการทันตกรรม และควบคุม ป้องกันการติดเชื้อ 


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    คณิตศาสตร์
–    ภาษาไทย
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
–    เหตุการณ์ปัจจุบัน
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้ทางด้านสถิติสาธารณสุข และการให้รหัสโรค 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 – 11 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments