สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/14050/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริทารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักทรัพยากรบุคคล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบุคคล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางปรัชญา หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางจิตวิทยา 


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา 


นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขารัฐศาสตร์ทางบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางการบริหารงานบุคคล หรือทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 


พนักงานบุคคล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง และให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการนำนโยบายไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
 2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณา วางแผน หรือให้ความเห็นต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 3. เข้าร่วมการประชุม การสัมมนา และการเดินทางไปราชการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม ผลการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 5. ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 7. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นของตำแหน่งดังกล่าว ผู้สมัครจึงควร
 9. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษสามารถใช้งานได้ในระดับดี
 10. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้
 12. สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
 13. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้
 14. มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านความมั่นคง รักษาความลับของทางราชการ มีความสนใจและกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคง

นักจัดการงานทั่วไป

 1. วิเคราะห์แผนงาน โครงการ งบประมาณโครงการ และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์
 2. บริหาร จัดการแผนงาน โครงการต่างๆ ที่ส่งผลให้นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการหรือภารกิจบรรลุเป้าหมาย
 3. ประสานงาน ติดตามเร่งรัด ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการตามแผนงานและโครงการ
 4. ศึกษา รวมรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
 5. ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 6. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหารตามที่สำนักงานฯ มอบหมาย เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 7. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นของตำแหน่งดังกล่าว ผู้สมัครจึงควร
 9. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร
 10. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้
 12. สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
 13. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้

นักทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
 3. ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานการสรรหา กรบรรจุและการแต่งตั้ง
 4. การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม
  5.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
 5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
  จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นของตำแหน่งดังกล่าว ผู้สมัครจึงควร
 8. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร
 9. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้
 11. สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
 12. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 3. จัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการดำเนินงาน
 4. ร่วมวางระบบการควบคุมภายในให้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล ตลอดจนปรับปรุง และรายงานผลการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 5. ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
 6. ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 7. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 8. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 9. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
  จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นของตำแหน่งดังกล่าว ผู้สมัครจึงควร
 11. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร
 12. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้
 14. สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
 15. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร
 2. จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 4. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล ของหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตาม ความต้องการของหน่วยงาน
 5. วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
 6. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมารฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบสารสนเทศ
 7. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
 8. ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา เพื่อประกอบการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
  จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นของตำแหน่งดังกล่าว ผู้สมัครจึงควร
 10. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร
 11. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้
 13. สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
 14. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้

พนักงานบุคคล

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้านการบริหารงานบุคคล
 2. การจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนงาน
 4. ตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม ภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบ
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  จากลักษณะงานที่ปฏิบัติข้างต้นของตำแหน่งดังกล่าว ผู้สมัครจึงควร
 6. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสาร
 7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. สามารถปฏิบัติงานประจำที่ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. และ/หรือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.ได้
 9. สามารถเดินทางไปราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ยงภัยได้
 10. มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกได้

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 2. ความรู้ ความเช้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการทั่วไป รวมทั่งการประสานงาน
 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 3. ทักษะการใข้ภาษาอังกฤษ

นักทรัพยากรบุคคล

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในภาครัฐ
 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 5. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งขาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลเบื้อต้น
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สำนักงาน
  สภาความมั่นคงแห่งชาติกับรัฐบาลดิจิทัล
 3. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 4. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

พนักงานบุคคล

 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคคล เบื้องต้น งานธุรการ และงานสารบรรณ
 2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของสำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments