กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14059/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,นักวิเทศสหการปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 พ.ค. – 28 พ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง ริบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง ริบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสหการปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 30 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาการถ่ายภาพและมัลดิมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ก.พ. รับรอง และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงขึ้นไป ภายในวันปิดรับสมัคร ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นักวิเทศสหการปฏิบัติการ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประคาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี 
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ 
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  ในสาขาวิชาการบัญชี
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ต้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ โปสเตอร์แผนที่และตารางแสดงสถิติข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา ฟิกอบรม และการแสดงนิทรรศการต่างๆ
 2. ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องฉาย ภาพยนตร์ เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อประกอบการประชุม สัมมนา หรือฟิกอบรมต่างๆ
 3. เก็บรักษาช่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
 4. ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

ต้านการบริการ

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 2. ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ ไม่มีความซับช้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้บังคับบัญชา

นักวิเทศสหการปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสหการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายและแผนพัฒนาของประเทศคู่ร่วมมือ เพื่อเสนอความเห็นเนี้องด้นในการจัดทำแผนความร่วมมือระหว่าง ประเทศ
 2. จัดทำแผนหรือโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและประเทศ คู่ร่วมมือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
 3. ดำเนินการบริหารงานโครงการความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนความร่วมมือ และข้อตกลงระหว่างประเทศ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับทุนศึกษา ปีกอบรม คูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนา เอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนากับต่างประเทศ
 5. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง เข้าร่วม
  การประชุม การเจรจากับต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธี้ชองความร่วมมือและการเจรจา
 6. วิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการความร่วมมือ เพื่อสรุป ทำรายงาน เสนอความก้าวหน้าและ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
 2. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. เผยแพรความรู้และชี้แจงปัญหาต่าง ๆ ด้านงานวิเทศสหการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคล ที่สนใจ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการอื่น ๆ ต่อไป
 2. ไห้คำแนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง
 3. ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และ เอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับหลักฐาน ที่เกิดขึ้น
 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหาร ด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใข้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 3. จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือน เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือ หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน

ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามทีได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ฟิกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและเจ้าหน้าที่ระตับ รองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแกัปัญหาข้อขัดแย้งใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในทีตนมีความรับผิดชอบในระดับ เบื้องต้นแกหน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านปฏิบัติการ

 1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
 2. ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวด ราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
 3. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
 4. ช่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
 5. จำหน่ายพัสดุเมื่อขำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้ พัสดุเกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากที่สุด
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้ดำเนินการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
  ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาบระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงงานด้านการเงินและบัญชี ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาให้ไป ประจำการในด่างประเทศ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

งานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการ ทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุน ให้งานต่างๆ ดำเนินไปไดโดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน ตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการด้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและ ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

งานด้านการเงินและบัญชี

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี ในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญ ทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือ และร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

ด้านการบริการ

งานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป

 1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน เดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความราบรื่น
 2. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับ ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
 3. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานด้านการเงินและบัญชี

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
 2. ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาขนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและ ความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยน ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ หน่วยงาน

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบปฏิบัติ (200 คะแนน)

 • ทดสอบการถ่ายภาพนิ่ง
 • ทดสอบการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการจัดทำสื่อ
 • การใช้โปรแกรมและโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดประชุม สัมมนา ธีเกอบรม สำหรับระบบประชุม ทางไกล (Video Conference)

นักวิเทศสหการปฏิบัติการ

การสอบแข่งข้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

วิชาความรู้สำหรับนักวิเทศสหการ (ภาษาไทย) 100 คะแนน

 1. ข้อลอบปรนัย เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development Cooperation) จำนวน 50 ข้อ
 2. ข้อสอบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแสดง
  ความคิดเห็นในประเด็นความสำคัญและผลประโยชน์ที่ได้รับจากความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 2 ข้อ

วิชาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิเทศสหการ (ภาษาอังกฤษ) 100 คะแนน

 1. ข้อสอบปรนัย เพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 50 ข้อ
 2. ข้อสอบอัตนัย เพื่อทดสอบทักษะในการเขียนและความเข้าใจภาษาอังกฤษ เช่น การเขียนคำกล่าว (Speech) ในวาระต่างๆ การเขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ หรือจัดทำรายงานสรุป เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น จำนวน 2 ข้อ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
เป็นการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกิไขเพิ่มเดิม
 2. ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 3. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 (หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ)
 4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
 5. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
 6. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 7. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

 1. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 3. ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐของ ส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560
 4. ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: Government Fiscal Management information System)
 6. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

การสอบแช่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียน ประกอบด้วย

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ
 3. ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและบัญชี และความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบ
  ด้านการเงินและบัญชี
 4. ความรู้เกี่ยวกับการใซัคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Social media
 5. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. – 28 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments