สนจ.อ่างทอง

ลิงค์: https://ehenx.com/14068/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (ส่านักงานจังหวัดอ่างทอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ค. – 11 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.อ่างทอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น เฟือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point และการใช้ Internet)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 1. มีความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วางแผน และจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน
 2. มีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 3. มีความสามารถในการสืบคนข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา และ สรุปเหตุผล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประมวลนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและ สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนด นโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือเพื่อตอบสนองนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ในส่วนที่เกี่ยวของ
 2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของ ส่วนราชการหรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อการวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณหรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธื้สูงสุด
 3. ประมวลและวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม ภารกิจของส่วนราชการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทบทวน ปรับปรุง บูรณาการ และพัฒนาแผนงาน โครงการ หรือการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกำหนด ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ
 6. ศึกษา วิเคราะห์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณชองส่วนราชการ การวิเคราะห์ คำชองบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งการจัดทำเอกสารและเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารชี้แจงงบประมาณ ต่อสภาเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 7. วิเคราะห์กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.อ่างทอง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่านักงานจังหวัดอ่างทอง ส่านักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 – 11 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.อ่างทอง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments