ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/14069/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ร้อยเอ็ด (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ค. – 18 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพไร้กงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ และคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

๓.๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชา ก่อสร้าง ซึ่งต้องมีประสบการณ์ทำงานทางด้านงานโยธา หรือด้านงานสำรวจ หรือด้านงานก่อสร้าง ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานดังกล่าว
๓.๒ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

๑. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจรังวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนที่แปลงที่ดิน
๒. ประสานงานกับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสำรวจรังวัดแปลง ที่ดิน
๓. ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
๔. ร่วมปฏิบัติงานในการเดินสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน รวมถึงการปักหมุดแนวเขตที่ดินและตรวจสอบสภาพ ความสมบูรณ์และถูกต้องของหลักหมุด
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสมุนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

๑.๑ พระราขบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ จัดที่ดิน
๑.๒ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานด้านข่างๆ การคำนวณ เนื้อที่เกี่ยวกับงานสำรวจรังวัดที่ดินและงานระดับ
๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และโปรแกรม
Autodesk map, Auto Cad
๒.๒ ทักษะการใช้เครื่องมือ
–    การใช้กล้องวัดมุมกล้องระดับ
–    การวัดมุมและระยะด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การสำรวจ เข่น กล้องวัดมุม, กล้องระดับ เทปวัดระยะ โซ่วัดระยะ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ ๓๒๒ ถนนร้อยเอ็ด -โพนทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 – 18 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments