กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/14072/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 พ.ค. – 14 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และดำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : 

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาและใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน ส่งหนังสือทั้งในและนอกสำนักงาน ดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพใช้งานเป็นปกติ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไต้รับ มอบหมาย 


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ทางด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การรับ – ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ

การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกและพฤติกรรมของผู้สอบคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้!นการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการในองค์กร
(๒) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และกระทรวงการคลัง
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๔) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
(๕) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก็ไขเพิ่มเดิม
(๒) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกระทรวงการคลัง
(๔) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน โดยให้ผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบล้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
■๕.๒ กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๔ พฤษภาคม๒๕๖๔โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ ๕.๑ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ชั้น ๖ อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ หรือตำแหน่งพนักงานบริการ” ไปรษณีย์ ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และใบสมัครจะต้อง ส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ ๑๙พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักบริหาร

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments