กรมป่าไม้

ลิงค์: https://ehenx.com/14076/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ป่าไม้,เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานพิทักษ์ป่า,พนักงานขับเครื่องจักร,ช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 21 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยกรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานพิทักษ์ป่า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 


เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกันทาง สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาขีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชา การจัดการทั่วไป  


พนักงานพิทักษ์ป่า

มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับ งานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไมน้อยกว่า ๕ ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน) 


พนักงานขับเครื่องจักร

มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 


ช่างสำรวจ

ประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาช่างโยธา สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ 


นายช่างสำรวจ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเขียนแบบ 


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี ศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟก 


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ 


นักจัดการงานทั่วไป

ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร การเพาะชำกล้าไม้ การปรับปรุงดิน รดนํ้า ดูแล ขนกล้าไม้ ขนอุปกรณ์ต่างๆ การเผยแพร่ข่าวสารทางด้านเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ว่าด้วยกฎหมายการป่าไม้ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยป้องกันรักษาป่า และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล และสถิติ บันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกียวกับเอกสารสึทธในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน การประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมรายละเอียด จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บ รักษาการซ่อมแซม และบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ จัดทำรายงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคูจ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี จัดทำและควบคุม รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จัดทำรายงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลสถิติ การลงรายการตารางและจัดทำตารางรายงาน สถิติ จัดทำทะเบียนแบบช่วยในการจัดทำแผนที่เพื่องานสถิติ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธึ่ในทรัพย์สิน ของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา เอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึก รายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


พนักงานพิทักษ์ป่า

ปฏิบัติงานตรวจลาดตะเวนคุ้มครองพื้นที่คงสภาพป่า พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่ป่าชุมชน แปลงสาธิต แปลงทดลอง และพื้นที่อื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนให้ความคุ้มครอง และ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาศึกษา วิจัยและให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  


พนักงานขับเครื่องจักร

ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกล ตลอดจนบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 


ช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของ ภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ สำรวจ ทำแผนที่ตรวจสอบและถ่ายทอดตำแหน่งแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ลงบนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และคัดลอกแผนที่ เพื่อประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้ งานออกแบบ และคำนวณแบบด้านช่างโยธา โดยอาศัย ข้อมูลจากการสำรวจ การคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธที่ดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


นายช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของ ภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ สำรวจ เขียนแบบ การออกแบบและคัดลอกแผนที่ คัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อนสะพาน และ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานเขียนแผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ โดยอาศัย ข้อมูลจากการสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธที่ดินการควบคุมการก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้างการให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เป็นด้น และ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการ ประชุม ฟิกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่างๆ ตลอดจนการจัดหา จัดทำ เก็บรักษา และ ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน และการบริหารราชการ ทั่วไป มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธี ต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ป่าไม้

– ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
– ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ การดูแล บำรุงรักษากล้าไม้ และที่เกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่ 


เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

– ทดสอบการวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

–    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร และงานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าหน้าที่พัสดุ

–    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

–    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

– ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานธุรการ

 –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้

–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 


พนักงานพิทักษ์ป่า

– ทดสอบการวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร 


พนักงานขับเครื่องจักร

–    ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล การซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ 


ช่างสำรวจ

–    ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขต พื้นที่ ป่าไม้ จัดทำผังแปลงที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


นายช่างสำรวจ

–    ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขต พื้นที่ ป่าไม้ จัดทำผังแปลงที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

–    ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการประชุม ฟิกอบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการต่างๆ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

–    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 


นักจัดการงานทั่วไป

–    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้
–    ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานจัดการงานทั่วไปอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป่าไม้ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 21 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมป่าไม้

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments