สถาบันพระบรมราชชนก

ลิงค์: https://ehenx.com/14120/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชองวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ฉะนั้น อาศัยตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งสถาบันพระบรมราชชนก ที่ ๗๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารบุคคลของพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ การจัดทําคู่มือการใช้คําสั่งต่าง ๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําผิด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ค. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สถาบันพระบรมราชชนก
 • หลักธรรมาภิบาล
 • ความรู้ทั่วไป
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และ ที่แก้เพิ่มเดิม
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ความรู้เกี่ยวกับการใข้คอมพิวเตอร์ ระบบฮาร์ดแวร์(Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software) และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ(Security)
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบ เครือข่ายอินทราเน็ต
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน ประยุกต์ เข่น PHP, JavaScript, MySQL, MSSQL
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และออกแบบ ระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Web Application เข่น PHP, HTML, JAVA script และ เทคโนโลยีทางเว็บ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันพระบรมราชชนก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ทางเว็บไซต์ http://www.acttm.ac.th แล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่งานทรัพยากรบุคคล 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร์ เลขที่ ๒๒๕ หมู่ ๑๑ ตำบลไมัเค็ด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี25230 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 – 19 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0863978230

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันพระบรมราชชนก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments