กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/14122/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานอุทกวิทยา,เจ้าพนักงานสื่อสาร,วิศวกรเครื่องกล,นักวิชาการสถิติ,นักอุทกวิทยา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 86 /๒๕๖๔

เรื่อง รั[สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๙ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานขนส่ง

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานสื่อสาร

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกรเครื่องกล

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสถิติ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักอุทกวิทยา

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 


เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 


เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ 


เจ้าพนักงานสื่อสาร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 


วิศวกรเครื่องกล

1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ
2.ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดจะต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 


นักวิชาการสถิติ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ 


นักอุทกวิทยา

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมเจ้าท่า (แนบท้ายประกาศกรมเจ้าท่า ที่    8G /๒๕๖๔ ลงวันที่    พฤษภาคม ๒๕๖๔)
หน่วยที่ ๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑. เงินเดือนที่จะได้รับ
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐-๑๒,๖๕๐ บาท ทั้งนี้ จะได้เท่าใดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่วง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ๑ ตำแหน่ง
๓. หนัาที่ความรับผิดขอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.® ด้านการปฏิบัติการ
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลังและฝากคลัง การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญและการจัดทำคำขอเบิกเงินจากคลัง เบิกจ่าย เงินเดือนค่าจ้างและบำเหน็จบำนาญ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เงินช่วยพิเศษ เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรและเงินทุกประเภทของส่วนราชการ ทั้งเงินในงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ แจ้งรายการเรียกเก็บหนี้บุคคลที่ ๓ ของข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง และการบันทึกรับและนำล่งการบันทึกขอเบิกเงิน ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินเป็นไปอย่างลูกต้อง ครบด้วน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังกำหนดไว้
๒. คำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรเครดิตราชการ และการเปิดวงเงินการใช้บัตรเครดิต การตรวจสอบสัญญายืมเงิน เงินทดรองราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินถูกต้องตามระเบียบ ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้
๓. จัดทำเอกสาร กบข. กสจ. ภ.ง.ด. ประกันสังคม ข้อมูลผู้ขาย และออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่ายเพื่อให้การจัดทำเอกสารด้านการเงินลูกต้องและรวดเร็ว
๔. เรียบเรียงเอกสาร และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลประกอบการตรวจสอบและติดตามผลการ สั่งจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การสั่งจ่ายเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและระยะเวลาที่กำหนด
๕. ให้คำปรึกษาแนะนำ กำกับดูแล ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของกรมเจ้าทำ เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายการเงิน กองคลัง บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กรมเจ้าท่าในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
๑. ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การคำเนินงาน ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ ด้านบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ที่มีความซับซ้อนแก เจ้าหนัาที่ ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ แก,ผู้ที่สนใจ
๒. ประสานงานในระดับกองหรือหน่วยงานที่สูงกว่า กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทางแบบอย่าง ซ้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.® ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและ มีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวใช้งานและ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๕. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้ เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๓.๒ ด้านการบริการ
๑. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๒. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๓. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าพนักงานขนส่ง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านขนส่ง ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. พิจารณาเบื้องต้น และ/หรือพิจารณาเสนอความเห็น และดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใซัเรือ แพโดยสาร และการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการขนล่งทางนํ้าต่างๆ อาทิ ใบประกาศนียบัตร ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร หนังสือคนประจำเรือ ตามที่กฎหมายกำหนด
๒. พิจารณาเบื้องด้น และ/หรือพิจารณาเสนอความเห็นดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ การรับชำระภาชีเรือ ต่ออายุใบอนุญาตใชัเรือ การโอนเรือ การย้ายเรือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนเรือ รวมทั้งการลงนามในเอกสารทางทะเบียนเรือ ในฐานะนายทะเบียนตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด (อาทิ พ.ร.บ. เรือไทย พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน)
๓. ร่วมปฏิบัติงาน และ/หรือปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือน และ ช่วยตำเนินการ เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ
๕. ช่วยควบคุมตรวจตราการขนส่ง และ/หรือควบคุม กำกับดูแล การใช้สถานีขนล่งทางนํ้าและ ท่าเทียบเรือ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อกำกับดูแล การขนส่งให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
๕. ช่วยตำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม และ/หรือกำกับดูแล การประกอบการขนล่งให้เป็นไป ตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
๖. ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๗. พิจารณาเกี่ยวกับข้อรัองเรียนและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในการประกอบการขนส่ง ทางนี้า เพื่อประนีประนอมและ สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างคู่กรณี
๘. ประสานงานและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ รวมทั้งร่วมประชุมการศึกษานโยบายและ แผนงานของส่วนราชการที่สังกัด เพื่อระดมความคิดและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๙. ทำการระวังชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน แผนที่พิพาทที่ดิน ตามคำสั่งศาล กรณีมีการพิพาท แนวเขตที่ดินติดกับแม่นํ้า ลำคลอง บึง อ่างเก็บนํ้า ทะเลสาบหรือทะเล หรือชายหาดของทะเล ระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน รวมทั้งเบิกความเป็นพยานในขั้นศาลในคดีพิพาทดังกล่าว
๑๐. ตรวจตรา และ/หรือ วางแผน กำกับดูแล อำนวยความปลอดภัยในการเดินเรือ การจราจรทางนี้า การลำเลียงการขนล่งทางนํ้าให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด และให้คำแนะนำในการขนล่งทางนี้า
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ หรืองานธุรการอย่างใดอย่างหนึ่งของ หน่วยงาน (กรณีไมมตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือเจ้าพนักงานธุรการ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้) และ ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ ครุภัณฑ์ และจัดชื้อจัดจ้าง งานบุคคล
๑๒. รวบรวมข้อมูล และ/หรือจัดทำรายงาน สถิติ ผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ของ หน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
๑๓. ดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ละเมิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านนํ้า ไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน และ/หรือ อนุสัญญาเกี่ยวข้อง
๓.๒ ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หน่วยงานอื่นหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
๓. ตอบปัญหาและขี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ ผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการขนส่งทางนํ้า
๔. ให้คำแนะนำ และ/หรือให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตการขุดลอกร่องนํ้า ทางเรือเดินแก1เอกชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้น และควบคุมการขุดลอกร่องนํ้าทางเรือเดิน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการขนส่งทางนํ้าของประเทศ
๕. ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง และ/หรือจัดระเบียบด้านทะเบียนการขนส่งทางนํ้า พิจารณา จัดหาและบริการการขนส่งสาขาต่างๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
๓.๓ ด้านการกำกับดูแล
๑. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
๒. ฟิกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และขี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
๓. ปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานสำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่กำหนด 


เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยา ตามแนวทาง แบบอย่าง ซ้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.© ด้านการปฏิบัติการ
๑. สำรวจ สืบค้นข้อมูลด้านอุทกวิทยาเพื่อจัดเก็บเป็นสถิติ ไว้อ้างอิงในการคำนวณค่าระดับนี้า ลงตํ่าสุด และ/หรือควบคุมการสำรวจด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
๒. ประมวลและตรวจสอบข้อมูลสถิติด้านอุทกวิทยาและระดับนํ้า เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์วิจัยใต้ และ/หรือสรุปและจัดทำรายงานการสำรวจ ทางอุทกวิทยา เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
๓. ตรวจสอบ รวบรวม และ/หรือรายงานทางด้านอุทกวิทยาในแต่ละเดือนเพื่อส่งรายงานให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปวิเคราะห์และพยากรณ์ต่อไป
๔. ปรับปรุง ช่อมแซม สถานีวัดสำรวจข้อมูลด้านอุทกวิทยาและอุตุวิทยา และระดับนี้า เพื่อให้มี สภาพที่ดี และพร้อมใช้งาน และ/หรือควบคุมดูแลการใช้และการเก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
๕. ดำเนินการเสนอข้อสารสนเทศด้านอุทกวิทยาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาขอรับบริการข้อมูลระดับนี้าเพื่อนำไปวิเคราะห์และพยากรณ1ห้ท้นต่อสถานการณ์
๖. ช่วยปฏิบัติหน้าที่สำรวจอุทกวิทยา และ/หรือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดและควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจอุทกวิทยาโดยกำหนดจุดสำรวจรังวัด จุดสำรวจอุทกวิทยา วัดพิกัด คำนวณ วงรอบ คำนวณระดับ วัดและบันทึกข้อมูลระดับนี้า กระแสนี้า ความลึกนี้า คุณสมบัตินี้า ตะกอนแขวนลอย ตักและ ดักตะกอนท้องนํ้า คำนวณปริมาณนี้า ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความหนาตะกอน การเคลื่อนตัวของตะกอน และรายงาน ผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณ
๗. ช่วยปฏิบัติหน้าที่งานสร้างสถานีวัดระดับ งานตรวจโครงสร้างสถานีวัดระดับ งานซ่อมบำรุง สถานีวัดระดับ และงานตรวจค่าระดับหมุดหลักฐานประจำสถานีวัดระดับนํ้า และ/หรือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดและ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติงานสร้างสถานีวัดระดับนํ้า งานตรวจโครงสร้างสถานีวัดระดับนี้า งานซ่อมบำรุงสถานีวัดระดับนี้า งานตรวจค่าระดับหมุดหลักฐานประจำสถานีวัดระดับนี้า และรายงานผลการปฏิบัติงานและการ ใช้งบประมาณ
๘. ควบคุม ดูแล ตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวัดระดับนี้า ตรวจและประมวลผล ข้อมูลระดับนี้า รายงานผลการปฏิบัติงานระดับนํ้า 
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล
๑. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
๒. ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานต้านอุทกวิทยาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓.๓ ด้านการบริการ
๑. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวซ้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง และ/หรือลกอบรม ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และบุคคลที่ เกี่ยวซ้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๖. บริการข้อมูลทางอุทกวิทยาแก,หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ/เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หรืออำนวยการให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่าง ราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


เจ้าพนักงานสื่อสาร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใชผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับ-ส่ง ช่าวํสารด้วยระบบ ตำงๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรคมนาคม โทรสาร เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับ-ส่ง ข่าวสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
๒. รับแจ้งเหตุ (อุบัติเหตุ อุบัติภัย ความปลอดภัยทางทะเล) ทางวิทยุคมนาคม VHF/FM , HF/SSB เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือสำหรับเรือเดินทะเล เรือประมง และเรือต่างๆ
๓. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการนำร่องเรือเข้า-ออก ในเขตท่าเรือที่กำหนดให้ใข้นำร่องของรัฐ
๔. ให้บริการข่าวการเดินเรือ ข่าวอากาศสำหรับการเดินเรือ
๕. สนับสนุนในการจัดทำข้อมูล สถิติ ผลการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารทางทะเล เสนอผู้บังคับบัญขา
๓.๒ ด้านการกำกับดูแล .
๑. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
๒. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๓. วางแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อชัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร่ใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ ด้านการบริการ
๑. ให้บริการในการตอบปัญหา เกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัย และความปลอดภัยทางทะเล ที่ตน รับผิดชอบ แก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติการ สื่อสารสถานีวิทยุชายส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


วิศวกรเครื่องกล

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความขำนาญสูงในด้านวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. ตรวจสอบ หรือทดสอบงานวางโครงการ ออกแบบและคำนวณ ควบคุมการสร้างหรือการผลิต อำนวยการ่ใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือช่อมบำรุง ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้ งานมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
๒. ออกแบบ วิจัย คิดด้น และพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อส่งเสรีมและพัฒนา ประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ประเมินและสรุปข้อด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อประกอบการวางแผน นโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการพัฒนาและปรับปรุงงานวิศวกรรมเครื่องกล
๔. จัดทำและตรวจสอบข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (specifications) ด้าน วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลลัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องด้นแก่ สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาซิกในทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลในระดับที่ซับซ้อนหรืออำนวยการ ถ่ายทอดผิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประกอบการหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๒. จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานต่างวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของกรมเจ้าท่า และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 


นักวิชาการสถิติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.© ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์ โครงการสถิติของหน่วยสถิติอันเป็นงานด้านสถิติซ้นแรก และ/หรือจัดทำคำนิยาม กำหนดรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผลในงานด้านสถิติที่มีความยาก ซับซ้อน และต้องประยุกต์ใช้ความรูอย่างมาก เพื่อให้การวางแผนงาน ด้านสถิติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เตรียมและ/หรือจัดทำคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ เซิงสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ
๓. ตรวจสอบความเป็นไปได้ชองข้อมูล ประมวลผลทางสถิติ รวมทั้งวิเคราะห์เชิงสถิติ และ สรุปรายงานทางสถิติ เพื่อให้1ด้ข้อมูลทางสถิติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
๔. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
๕. ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพ ทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์
๖. จัดทำฐานข้อมูลการประมวลผลทางสถิติและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำเสนอรายงาน ทางสถิติ อาทิ สถิติด้านการชนส่งสินค้าและผู้โดยสารทางนํ้า การสำรวจความพิงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีล่วนได้ส่วน เสียตามพันธกิจของกรม เป็นต้น
๗. วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ
๘. ดำเนินงานศึกษามาตรฐานทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โครงการ และเสนอแนะความรู ด้านสถิติและการประยุกต์ใช้ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำสถิติให้เป็นระบบและมีคุณภาพ
๙. ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ สำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องด้น แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความเช้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓.๔ ด้านการบริการ
๑. จัดทำสื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสถิติด้านต่างๆ
๒. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เรื่องระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติซ้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องต้น เพื่อให้หน่วยงานเหล่านั้นสามารถนำไปประยุกตํใช้ ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของตนเอง
๓. ให้คำปรึกษาแนะนำ ในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นักอุทกวิทยา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการอุทกวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. กำกับ ดูแลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณตะกอน ระดับหรือ ปริมาณนํ้า เพื่อประมวลหาค่าตำงๆ ทางอุทกวิทยา และจัดทำสถิติ ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ ในการศึกษาวิจัยด้านอุทก วิทยา การพยากรณ์ปริมาณนี้า วางแผนการพัฒนาแหล่งนํ้า หรือจัดทำหนังสือสถิติประจำปี และ/หรือ การรวบรวม และตรวจสอบการประมวลหาค่าทางอุทกวิทยา การจัดทำสถิติ หรือข้อมูลที่วิเคราะห์ต่างๆ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล หรือ เตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อสนับสนุน่ในการศึกษาวิจัยด้านอุทกวิทยาชองผู้ที่สนใจการพยากรณ์ปริมาณนี้า หรือวาง แผนการพัฒนาแหล่งนํ้า
๒. วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับพฤติการณ์ของนํ้าท่า และอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ตลอดจนการผันแปร การหมุนเวียน และการตกตะกอน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการนํ้า การออกแบบเชิงอุทกวิทยา และ/หรือ วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานอุทกวิทยา การวินิจฉัยสภาพทางอุทกวิทยาอันมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อพยากรณ์นี้า และดำเนินการแก้1ขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์วิจัยทางอุทกวิทยา
๓. ด้นคว้าเรื่องต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์วิจัยทางอุทกวิทยา การวางหลักเกณฑ์ในการ ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับงานอุทกวิทยา และ/หรือกำหนดวิธีการตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์วิจัย การวาง ข่ายการสำรวจทางอุทกวิทยาในแหล1งนํ้า การจัดหาและควบคุมมาตรฐานเครื่องมือสำรวจการพยากรณ์สภาพทางอุกทก วิทยาประจำฤดูกาล เพื่อให้มีวิธีการวิเคราะห์วิจัยทางอุทกวิทยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔. ศึกษาและติดตามคุณภาพนํ้า แนะนำแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ/ หรือ วิเคราะห์และเสนอแนะในการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสำรวจอุทกวิทยาเพื่อพัฒนามาตรฐานงานอุทกวิทยา ในความรับผิดชอบให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลและประยุกดํใช้ในการออกแบบทางอุทกวิทยา
๕. กำกับ ดูแลการตรวจสอบ ซ่อมแชม บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจทางอุทกวิทยาและ อุตุนิยมวิทยา ที่ใช้ในการสำรวจงานอุตุ อุทกวิทยา เพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด และ/หรือ การจัดหาและควบคุม มาตรฐานเครื่องมือสำรวจทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาที่ใฃ้ในการสำรวจ
๖. กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่สำรวจอุทกวิทยาโดยกำหนดจุดสำรวจรังวัด จุดสำรวจอุทกวิทยา วัดพิกัด คำนวณวงรอบ คำนวณระดับวัดและบันทึกข้อมูลระดับนํ้า กระแสนํ้า ความลึกนํ้า คุณสมบัตินํ้า ตะกอน แขวนลอย ตักและตักตะกอนพ้องนํ้า คำนวณปริมาณนํ้า ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความหนาตะกอน การเคลื่อนตัว ขอิงตะกิอิน์ และ/หรือิปฏิบัตหน้าที่หัวหน้าชุ๊ด๊และคว๊บ๊คุมลูแล่การปฏิบัติงานของเจ้าหัน้าที่ในัชุดิปิฏิบัดิงาน๊สัารว๊จิ อุทกวิทยา และรายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณ
๗. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานสร้าง งานตรวจโครงสร้าง งานซ่อมบำรุง งานตรวจค่าระดับหมุด หลักฐาน ประจำสถานีวัดระดับนํ้า และ/หรือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในชุด ปฏิบัติ งานสร้าง งานตรวจโครงสร้าง งานซ่อมบำรุง งานตรวจค่าระดับหมุดหลักฐาน ประจำสถานีวัดระดับนํ้า และ รายงานผลการปฏิบัติงาน การใช้งบประมาณ
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงาน หรือโครงการชองหน่วยงานระดับสำนัก หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน และ/หรือ ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องด้นแก่สมาซิกในทีมงานหรือหน่วยงาน อื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธี้ตามที่กำหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้บริการเผยแพร่ด้านอุทกวิทยาให้หน่วยราชการหรือผู้สนใจ เพื่อประกอบการด้นคว้าและ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการอุทกวิทยาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น และ/หรือ ควบคุมและตรวจสอบการบริการเผยแพร่ข้อมูล ด้านอุทกวิทยาแก่หน่วยราชการหรือผู้สนใจ เพี่อให้มีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุด 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใด้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟท์แวร์ ระบบฐานข้อมูลเรือ และซอฟท์แวร์อื่นๆ (Databases) เวปใซด์ Internet และ Intranet ระบบรักษาความปลอดภัย (Computer security)
๒. บำรุงรักษา ทดสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย
๓. ตรวจสอบ ซ่อม และควบคุม การซ่อมระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย .
๔. จัดระบบระดับการเข้าถึงและซ้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัย (Security)
๕. จัดทำและปรับปรุงรายการบัญชีเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ ตลอดจนชิ้นส่วนและอะไหลให้ ทันสมัยอยู่เสมอ
๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทำงานโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องด้น แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลลัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่โด้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
๑. จัดทำสื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ และ ประชาชนผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ผิกอบรมหรือก่ายทอดความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1. ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
3.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
6.พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 


เจ้าพนักงานธุรการ

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 


เจ้าพนักงานขนส่ง

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office 


เจ้าพนักงานอุทกวิทยา

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางด้านอุทกวิทยา ประกอบด้วย วัฏจักรน้ำ การวัดระดับน้ำ
2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทางด้านการสำรวจ ประกอบด้วย งานวงรอบ งานระดับ งานคำนวณ 


เจ้าพนักงานสื่อสาร

1.ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.ความรู้ด้านระบบโทรคมนาคม
3.ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. 


วิศวกรเครื่องกล

1.กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
2.อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)
3.กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
4.ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength of Materials) หรือกลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
5.เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion engine) 


นักวิชาการสถิติ

1.ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ
2.ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
3.ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
4.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Bigdata) 


นักอุทกวิทยา

1.ความรู้เกี่ยวกับวัฎจักรน้ำ
2.เครื่องมืออุทกวิทยา
3.ระดับน้ำ ความลึกน้ำ กระแสน้ำ ปริมาณน้ำ
4.ตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำ
5.ฐานข้อมูลอุทกวิทยา
6.ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1.ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบงานประยุกต์ ซึ่งครอบคลุมการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis & Feasibility Study) วางแผนแก้ไขปัญหา (Algorithm Design) การเขียนโปรแกรม (Program Coding) การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program Testing & Debugging)
3.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์
4.พระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments