กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/14129/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิฃาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาข้างต้น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก โดยปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ธุรการ/สารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานยานพาหนะ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments