สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/14133/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตริ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาชาวิชา รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. เสนอความเห็นแกผู้บังคับบัญชาในการตอบช้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสบุนการพิจารณา ของผู้บังคับบัญชา
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงาน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วย รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
 4. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยและสอบสวนร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดทำสำนวนการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือใครงการ เพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธึ้ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรัางความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคล หรือหน่วยงานดังกล่าว


เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน ด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำความเห็นเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา พิจารณา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง และชัดทำความเห็นเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยการรับหรือไมรับไว้เป็นเรื่องร้องเรียน
 2. แสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลักฐานเบื้องต้น แล้วนำมารวบรวม เพื่อให้ทราบ รายละเอียดเหตุแห่งความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม
 3. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง จัดทำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการ เสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานชองรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบล้วนตามรัฐธรรมนูญหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
 4. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 5. ชัดทำสำนวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
 2. ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้ข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยเฉพาะ ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนแก่บุคคลหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึง ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามความจำเป็น


นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ งานล่าม เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือ เพื่อใช้ในกิจการของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุม ความร่วมมือกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 3. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมร่วมกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้การประชุมบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 4. ศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น รายงาน ดำเนินการติดต่อ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือและช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างประเทศ และแสวงหาทุน สนับสนุนการวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน การสกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุมในต่างประเทศ
 5. อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานรับรองและงานพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ การต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การเดินทางไปสกอบรม ศึกษาดูงาน และการประชุมในต่างประเทศของผู้ตรวจการแผ่นดินและบุคลากรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของส่วนงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทึมงานหรือส่วนงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแกบุคลากรของ สำนักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เผยแพร่ความรู้ทั่วไปทางด้านวิเทศสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจของ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานเป็นภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของสำนักงาน และผู้มาติดต่อ เพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมาย
 3. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล และ เพื่อใช้ประกอบการเสนอแนะเพื่อกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสบุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นด้น
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้ การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
 5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาชองผู้บังคับบัญชาต่อไป

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานในความรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมถุทธึ๋ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก,หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยแยกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้พี้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยวิธีการสอบแบบปรนัย มีขอบเขตเนี้อหาที่สอบ ประกอบด้วย

 1. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
 3. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน)โดยวิธีการสอบ แบบอัตนัย มีขอบเขตเนี้อหาที่สอบ ประกอบด้วย

 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
 3. พระราขบัญญ้ติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 6542 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 6. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และการพิจารณา เรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562
 7. ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไมรับไว้พิจารณา ตามมาตรา 37
 8. แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562
 9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง

เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยแยกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยวิธีการสอบแบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ดังต่อไปนื้

 1. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
 3. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563
 4. พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารชองราชการ พ.ศ. 2540
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับชองทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แกั2เพิ่มเดิม

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) โดยวิธีการสอบ แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ดังต่อไปนี้

 1. พระราชบัญญ้ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
 2. พระราชบัญญ้ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แกั!ขเพิ่มเดิม
 3. พระราชบัญญ้ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 4. พระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 5. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการแจ้ง การร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง และ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2562
 6. ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กำหนดเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่รับไว้พิจารณา ตามมาตรา 37
 7. แห่งพระราชบัญญ้ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2562
 8. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยวิธีการสอบแบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ดังต่อไปนี้

 1. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
 3. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 6526 และที่แกัไขเพื่มเดิม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556
 7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) โดยวิธีการสอบ แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ดังต่อไปนี้

 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป จับประเด็นสำคัญ แปลความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
 2. การร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1 ความรู้พี้นฐานในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) โดยวิธีการสอบแบบปรนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ดังต่อไปนื้

 1. ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจแผ่นดิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ นโยบายแห่งรัฐ และการปฏิรูปประเทศ
 3. ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563
 4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 7. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราขการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม

ส่วนที่ 2 ความรู้เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 160 คะแนน) โดยวิธีการสอบ แบบอัตนัย มีขอบเขตเนื้อหาที่สอบ ดังต่อไปนี้

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเดิม
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กร และ
  การบริหารทั่วไป
 5. ความรู้เกี่ยวกับการประขุม การจัดประขุม การจัดทำรายงานการประขุม และงานเลขานุการผู้บริหาร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments