กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/14136/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ประสงค์จะสรรหาบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหนัาที่บริหารงานทั่วไป หน่วยงานสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาบราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกล่มงานและการการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชอง กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบีตราชการแทน (ขอ ๒) และคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๒๓๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติ ราชการแทน ผู้ว่าราชการรังหวัดพิจิตร (ข้อ ๒.๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรี หรอคุณวุฒอย่างลื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑.ด้านการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑.๑ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อสนับสบุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่นงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานพัสดุ เป็นด้น
๑.๒ ปฏิบัติงานในการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๑.๓ ปฏิบัติงานในการลงระบบ GFMIS Online
๑.๔ ปฏิบัติงานในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
๑.๕ ลงทะเบียนรับ – ส่ง เอกสารการเบิกจ่ายและเอกสารอื่นๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑.๖ ช่วยติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเบีาหมายตามที่กำหนด
๑.๗ ช่วยดีดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสังของผู้บริหารของ
หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญซาต่อไป
๑.๘ ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเปัาหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

๓.๑ ประสานการทำงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธตามที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่Iด้รับมอบหมาย

๔. ด้านบริการ

ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบี้องต้น แก่หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ จัดราว่าง    ๑ อัตรา
คำตอบแทน เดือนละ ๑๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทล้วน)
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรืว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔) และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

  • พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎ ของพนักงานราชการ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งาน สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
  • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทางด้าน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน(MS Word Excel และ Power pointMละการสืบคน ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์
  • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชี ภาครัฐ (๓๐ คะแนน)
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ ( ๑๐ คะแนน)
  • งานด้านบุคลากร (๑๐ คะแนน) 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments