กระทรวงวัฒนธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/14144/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน การเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน การทำสัญญา หนังสือโต้ตอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน เกี่ยวกับ การรับล่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม จดบันทีกรายงานการประชุม การบันทึกข้อมูล การรวบรวมข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน การเก็บรักษา เอกสารของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน และการบริหาร ราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่ง เช่น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและ ติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับ การประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม ทำเรื่อง ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานหลายด้าน เช่น สารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทำแผนงาน โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและ กระทรวงวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทดสอบความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๑.๕ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
๑.๖ ความรู้เกี่ยวลับสลาพทรณ์ เศรษฐกิจ ลังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ 


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ทดสอบความ่รู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๑.๔ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
๑.๕ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ 


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทดสอบความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
๑.๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๑.๗ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
๑.๘ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ
 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ทดสอบความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๑.๓ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๑.๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑.๖ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ
๑.๗ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
๑.๘ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 31 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงวัฒนธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments