กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14145/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,แพทย์แผนไทย,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,นักกายภาพบำบัด,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานซักฟอก,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยการพยาบาล,พนักงานบริการ,พนักงานประจำห้องยา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 พ.ค. – 27 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทัวไป ฉะนัน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและ เลือกสรร รวมทังแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ(ข)

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

ประเภท : วิชาชีพเนิพาะ(ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

ประเภท : วิชาจีพเฉพาะ(ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


แพทย์แผนไทย

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ(ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12240- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ(ค)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานซักฟอก

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานขับรถยนต์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยการพยาบาล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำห้องยา

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสา’ขาวิ6ชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ 


พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไค้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิ6ชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชันหนึ่ง 


นักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาจีพเทคนิค การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 


แพทย์แผนไทย

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไค้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ แพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 


เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับ เดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเวชกิจฉุกเฉิน 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การเงินและบัญชี สาขาการบัญชี 


นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา ช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย สาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น 


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
๒. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 


พนักงานซักฟอก

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
๒. ได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานขับรถยนต์

๑) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
๒) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
๓) ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีใบอนุญาต ขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด 


พนักงานช่วยการพยาบาล

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ


พนักงานบริการ

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 


พนักงานประจำห้องยา

๑. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข เข่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟ้นฟู สมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ‘ผิกอบรม การพัฒนา บุคลากร อาชีวอนามัย เป็นต้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข วัดและประเมินผล กำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต สุขภาพ และอนามัยของประชาชนทังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการ การพยาบาล ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพ ช่วยเหลือแพทย์ กระทำการรักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการ ประเมินสุขภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ศึกษา วิเคราะห์ คิดค้น พัฒนา การพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน การพยาบาล จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ บำบัดรักษา จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัด ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือใช้เครื่องมือ พิเศษบางประเภท เพื่อการวินิจฉัยและบำบัดรักษา ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการ ผดุงครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การพินฟูสภาพผู้ป่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง ห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรคนศาสตร์คลินิก จุลจีววิทยาคลินิก โลหิตวิทยา คลังเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พิษวิทยาคลินิก ฯลฯ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง และติดตามการรักษาโรค การประเมินภาวะสุขภาพ การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการควบคุม คุณภาพ การกำหนดคุณลักษณะ และการควบคุม การใช้เครื่องมือรวมทั้งนํ้ายาต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการทาง เทคนิคการแพทย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ และผึเกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง 


แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา การทีนฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของ ประชาขน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิซาการ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ผึเกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลทำการพื้นคืนชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยพื้นคืนขีพผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือภาวะคุกคามต่อชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมตรวจสอบประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสภาพ ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ร่วมตัดสินใจและให้การช่วยเหลือ โดยการเคลื่อนย้ายหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งการใช้วิทยุสื่อสารประสานงานกับเครือข่าย เพื่อรายงานสถานการณ์ ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการ ช่วยเหลือและการเตรียมรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้ เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทาง คอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การให้คำปรึกษาแนะนำอบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้าน ต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาคัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง 


นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา
ตรวจ ซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ ออกแบบระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครืองยนต์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับโลหะ.ช่วยคำนวณราคารายการ และประมาณราคา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ปฏิบัติด้านการฟินฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ดูแล ฟินฟู สภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย ในการทำกิจกรรมหรือฟิกปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือการออก ท่าทางบริหารตามวิธีการ แบบอย่างทางวิชาการและปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง 


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้
หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การปีนฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


พนักงานซักฟอก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซัก อบ รีดผ้าและวัสดุที่ใข้แทนผ้า ด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติหรือมือ ให้สะอาด ปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด และบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งานตลอดเวลา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


พนักงานขับรถยนต์

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ของทางราชการประเภท ต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และวินัยจราจร มีจิตบริการสาธารณะ บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์ แก้ไข ข้อขัดปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  


พนักงานช่วยการพยาบาล

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือแพทย์และ พยาบาลขันพืนฐาน การส่งเสริมสุขภาพ การส้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และงานอื่นที่เกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เข่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง 


พนักงานประจำห้องยา

ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งยาหรือใบเบิกจากหน่วยงาน ต่างๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเชินระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพื่อป้องกัน อุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

  1. ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลชุมชน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น
  2. ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 27 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments