สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/14147/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขลบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

ด้วย จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ส.ป.ก.ชลบุรี) ประสงค์รับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๔๔๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ซึ่งต้องมีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานโยธา หรือด้านงานสำรวจ หรือด้านงานก่อสร้าง ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป โดยต้องมีหนังสือ รับรองประสบการณ์ทำงานดังกล่าว
 2. อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์สำรวจรังวัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำแผนที่แปลง ที่ดิน
 2. ประสานงานกับเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสำรวจรังวัด แปลงที่ดิน
 3. ร่วมตรวจสอบและปรับปรุงแก่ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน
 4. ร่วมปฏิบัติงานในการเดินสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน รวมถึงการปักหมุดแนวเขตที่ดินและตรวจสอบ สภาพความสมบูรณ์และถูกต้องของหลักหมุด
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 1. เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 2. เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดเบื้องต้น
 3. เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
 4. พระราชบัญญ้ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒
 5. เกี่ยวกับขั้นตอน และระเบียบการรังวัดแปลงถือครอง ในเขตปฏิรูปที่ดิน
   

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขลบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ ๓๓๙/๒ หมู่ ๓ ถนนนารถมนตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 – 4 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments