สำนักงานอัยการสูงสุด

ลิงค์: https://ehenx.com/14149/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร(เนติฯ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคดียาเสพติด

เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร(เนติฯ)

ด้วยสำนักงานคดียาเสพติด มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งนิติกร (เนติฯ) เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานคดียาเสพติด กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-©๙) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว การรับสมัคร การทดสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ผู้สมัครฯ ให้เป็นไปตามประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร (เนติฯ)

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร (เนติฯ)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี (สิบแปดปี) และไม่เกิน ๖๐ ปี (หกสิบปี)
๓. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิต1ส่นเพืเอน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เวนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๕. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๖. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่น
๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๘. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
๙. สอบไลใต้ตามหลักสูตรชองสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
๑๐. คุณสมบัติพิเศษ
๑๐.๑ ด้านกฎหมาย
-พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
-พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
๑๐.๒ ด้านภาษาอังกฤษ
๑๐.๓ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานอัยการสูงสุด :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nct.ago.go.th หรือ สแกน QR Code
เอกสารแนบ ๑ และสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานคดียาเสพติดที่ E-mail : nct(@)ago,go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่นางสาวณิชกานต์ แสงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เบอร์มือถือ ๐๘๙ ๘๙๕ ๖๙๙๐ ,๐ ๒๕๑๕ ๔๔๔๑

สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานอัยการสูงสุด

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments